EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Cele

CeleClick to read  

1. Rozumienie podstaw przedsiębiorczości cyfrowej
2. Zdobywanie podstawowej wiedzy o cyfrowym biznesie
3. Wyszukanie nowych rozwiązań IT do zarządzania biznesem
4. Zdobycie szerszej wiedzy o cyfrowych start-upów
 
Czym jest przedsiębiorczość cyfrowa?Click to read  

Definicja Komisji Europejskiej:

“Przedsiębiorczość cyfrowa obejmuje wszystkie nowe przedsięwzięcia i transformacje istniejących firm za pomocą nowatorskich technologii cyfrowych.

[Przedsiębiorstwa cyfrowe] charakteryzują się dużą intensywnością wykorzystania nowatorskich technologii cyfrowych (w szczególności rozwiązań społecznościowych, dużych zbiorów danych, rozwiązań mobilnych i chmurowych (tzw. cloud solutions), w celu usprawnienia operacji biznesowych, tworzenia nowych modeli biznesowych oraz angażowania klientów i interesariusz”.

Źródło: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

 

 

Przedsiębiorczość cyfrowa - definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju:

„[…] tworzenie przedsiębiorstw cyfrowych i wdrażanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorców. Niedostatecznie reprezentowane grupy społeczne w zakresie przedsiębiorczości mogłyby z większym prawdopodobieństwem skorzystać z pewnych cech technologii cyfrowych służących do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, a także niższych kosztów początkowych wymagane w przypadku wielu cyfrowych przedsiębiorstw i szerszy dostęp do rynków zewnętrznych w formie online”.

Źródło:https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

 

 

Definicja przedsiębiorczości cyfrowej  – perspektywa akademicka:

„Przedsiębiorczość cyfrową można zdefiniować jako możliwości przedsiębiorczości tworzone i wykorzystywane poprzez użycie platform technologicznych i innego sprzętu służącego do przekazywania informacji. Dlatego przedsiębiorczość cyfrowa może należeć do wielu kategorii biznesu. Wraz z rozwojem technologii, kategorie te (np. marketing, sprzedaż, produkty, dystrybucja, zarządzanie interesariuszami, operacje) i nowe kategorie mogły zostać potencjalnie ukształtowane”.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

 

Rozumienie cyfrowej transformacji

„Transformacja cyfrowa odnosi się do gospodarczych i społecznych skutków cyfryzacji (tj. konwersacji danych i procesów analogicznych na format nadający się do odczytu maszynowego) i cyfryzacji (in. digitalizacji, tj. wykorzystania technologii cyfrowych, danych, a także wzajemnych powiązań skutkujących nowymi lub zmodyfikowanymi działaniami)”.

Źródło: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

 

 

Główne czynniki napędzające transformację cyfrową określone przez OECD:

Internet rzeczy (IoT)

“Rozwój łączności internetowej na urządzenia i obiekty, umożliwiające ich zdalne monitorowanie i sterowanie. Umożliwia to powstanie nowych modeli biznesowych, aplikacji i usług w oparciu o dane zbierane z urządzeń i obiektów”.

Źródło:

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cloud-computing-the-concept-impacts-and-the-role-of-government-policy_5jxzf4lcc7f5-en

 

    

Definicja Komisji Europejskiej:

“Przedsiębiorczość cyfrowa obejmuje wszystkie nowe przedsięwzięcia i transformacje istniejących firm za pomocą nowatorskich technologii cyfrowych.

[Przedsiębiorstwa cyfrowe] charakteryzują się dużą intensywnością wykorzystania nowatorskich technologii cyfrowych (w szczególności rozwiązań społecznościowych, dużych zbiorów danych, rozwiązań mobilnych i chmurowych (tzw. cloud solutions), w celu usprawnienia operacji biznesowych, tworzenia nowych modeli biznesowych oraz angażowania klientów i interesariusz”.

Źródło: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

 

 

Przedsiębiorczość cyfrowa - definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju:

„[…] tworzenie przedsiębiorstw cyfrowych i wdrażanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorców. Niedostatecznie reprezentowane grupy społeczne w zakresie przedsiębiorczości mogłyby z większym prawdopodobieństwem skorzystać z pewnych cech technologii cyfrowych służących do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, a także niższych kosztów początkowych wymagane w przypadku wielu cyfrowych przedsiębiorstw i szerszy dostęp do rynków zewnętrznych w formie online”.

Źródło:https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

 

 

Definicja przedsiębiorczości cyfrowej  – perspektywa akademicka:

„Przedsiębiorczość cyfrową można zdefiniować jako możliwości przedsiębiorczości tworzone i wykorzystywane poprzez użycie platform technologicznych i innego sprzętu służącego do przekazywania informacji. Dlatego przedsiębiorczość cyfrowa może należeć do wielu kategorii biznesu. Wraz z rozwojem technologii, kategorie te (np. marketing, sprzedaż, produkty, dystrybucja, zarządzanie interesariuszami, operacje) i nowe kategorie mogły zostać potencjalnie ukształtowane”.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

 

Rozumienie cyfrowej transformacji

„Transformacja cyfrowa odnosi się do gospodarczych i społecznych skutków cyfryzacji (tj. konwersacji danych i procesów analogicznych na format nadający się do odczytu maszynowego) i cyfryzacji (in. digitalizacji, tj. wykorzystania technologii cyfrowych, danych, a także wzajemnych powiązań skutkujących nowymi lub zmodyfikowanymi działaniami)”.

Źródło: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

 

 

Główne czynniki napędzające transformację cyfrową określone przez OECD:

Internet rzeczy (IoT)

“Rozwój łączności internetowej na urządzenia i obiekty, umożliwiające ich zdalne monitorowanie i sterowanie. Umożliwia to powstanie nowych modeli biznesowych, aplikacji i usług w oparciu o dane zbierane z urządzeń i obiektów”.

Źródło:

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cloud-computing-the-concept-impacts-and-the-role-of-government-policy_5jxzf4lcc7f5-en

 

Główne czynniki napędzające transformację cyfrową określone przez OECD:

Sieci bezprzewodowe nowej generacji (5G i więcej)

“Udoskonalenia w sieciach bezprzewodowych obejmują wysokie prędkości
(tj. 200 razy szybsze niż 4G) oraz sieci, które lepiej obsługują różnorodne aplikacje dzięki wirtualizacji warstw fizycznych. Poprawi to łączność między urządzeniami  i obiektami oraz ma kluczowe znaczenie dla zastosowań np. do pojazdów automatycznych (ang. self-driving)”.

Analiza Big Data

“Dane charakteryzujące się dużą objętością, szybkością i różnorodnością. Często pochodzą z IoT (Internet rzeczy). Big Data mogą służyć do opracowywania nowych produktów i usług, procesów, metod organizacyjnych i rynkowych oraz umożliwia powstawanie innowacji opartych na danych”.

 

Główne czynniki napędzające transformację cyfrową określone przez OECD:

Sztuczna inteligencja

„Zdolność maszyn i systemów do zdobywania i stosowania wiedzy, w tym także wykonywania różnych zadań poznawczych, takich jak: wykrywanie, przetwarzanie języka, rozpoznawanie wzorców, uczenie się oraz podejmowanie decyzji i przewidywanie.

Sztuczna inteligencja jest już częścią naszego codziennego życia (np. rekomendacje ze streamingu serwisów reklamowych) i będzie w coraz większym stopniu napędzać nowe rodzaje oprogramowania i autonomiczne roboty (które mogą one podejmować i wykonywać decyzje bez udziału człowieka)”.

Blockchain

„Rejestr lub arkusz kalkulacyjny, który jest tworzony i przechowywany w sieci komputerów.

Sieci regularnie aktualizują bazę danych we wszystkich lokalizacjach, w ten sposób wszystkie kopie są zawsze takie same. Gdyby informacje przechowywane w bloku zostały zmienione, „łańcuch” uległby zerwaniu, z kolei wszystkie węzły
w sieci byłyby tego „świadome”. Działania technologii blockchain obejmują inteligentne kontakty, kryptowaluty i zarządzanie łańcuchem dostaw”.

 

Przedsiębiorczość cyfrowa: poszukiwanie szerszej definicji

Cyfrowa przedsiębiorczość to nie tylko blockchain, sztuczna inteligencja i inne bardzo złożone aplikacje ICT, ale także zwykła przedsiębiorczość w środowisku cyfrowym.

Przedsiębiorczość cyfrowa obejmuje wszystkie nowe przedsięwzięcia i transformację istniejących przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie i waloryzację technologii cyfrowych…

 

Przykład:

Znajduje się na liście „Historii sukcesu” prezentowanej na stronie EIT Digital (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Plugify to platforma internetowa, która zapewnia muzykom amatorom, DJ-ą i zespołom bezpłatną przestrzeń cyfrową, w której mogą promować swoją twórczość.

Promotorzy muzyczni, właściciele barów i klubów mogą uzyskać dostęp do platformy i zarezerwować wybranego wykonawcę/muzyka za pośrednictwem tej platformy.

Zasadniczo Plugify działa jako agencja internetowa: w przypadku strumieni przychodów opiera się na niewielkiej opłacie pobieranej od każdej pojedynczej subskrypcji/rezerwacji za pośrednictwem platformy.

 

 

Cyfrowe środowisko biznesowe

Rozwiązywanie problemów dla cyfrowych ekosystemówClick to read  

Przedsiębiorcy dążący do technologii cyfrowych są proszeni o pełne wykorzystanie rozszerzonego zestawu umiejętności i kompetencji.

 

Wzmacniające narzędzia opierają się w największym stopniu na „niematerialnych” zasobach intelektualnych opanowanych poprzez szkolenie i doświadczenie, takich jak:

– kreatywne i krytyczne myślenie,

– aktywne słuchanie i niezawodność,

– relacyjne podejmowanie decyzji,

– benchmarking (badania porównawcze),

– zarządzanie w warunkach skrajnych,

– informacje i znajomość danych.

Kreatywność i krytyczne myślenieClick to read  

Przedsiębiorczość dbająca o technologię cyfrową obejmuje wspólne wyzwania z niecodziennymi metodami, które są pielęgnowane poprzez intensywne sesje myślenia lateralnego.

Pojawienie się takiego nastawienia na ryzyko pozwala firmom poruszać się w niepewnych kontekstach ze świadomością i dużą odpowiedzialnością zarówno za rentowność firmy, jak i za ludzi, na których ma ona wpływ. 

 

Aktywne i rzetelne słuchanieClick to read  

Praktyka aktywnego słuchania umożliwia firmom i kierownictwu przechwytywanie i rozszyfrowanie „sygnałów” pochodzących z rynku, klientów i konkurentów, które mają wpływ na przyszłe strategie i plany działania.

Wiarygodność tych danych jest niezbędna, po to, by zapewniać dużą wiarygodność każdego założenia w podejmowaniu decyzji.

Osoby odpowiedzialne za planowanie zadań muszą wziąć pod uwagę: Kto jest źródłem informacji? Skąd pochodzą? Czy zostały potwierdzone bądź odrzucone?

sed?

 

Relacyjne podejmowanie decyzjiClick to read  

Rozsądni przedsiębiorcy cyfrowi są świadomi, że pomimo swojego doświadczenia mogą przegapić/zapomnieć/zignorować „element układanki”.

Rozwiązywanie problemów w erze cyfrowej wymaga wkładu i zaangażowania wielu jednostek organizacyjnych, z których każdy zapewnia unikalny punkt widzenia na kontekst.

Rozwiązanie problemów i podejmowanie decyzji występują jako dwa procesy w dużym stopniu ukierunkowane na współpracę.

 

Badania porównawcze - benchmarkingClick to read  

Jednym z najłatwiejszych i najbardziej intuicyjnych sposobów rozwiązania trudnego problemu jest obserwowanie i powtarzanie tego, co inni zrobili w podobnych sytuacjach.

Benchmarking to tradycyjne narzędzie badań marketingowych, które nadal są szeroko wykorzystywane przez praktyków
i ekspertów.

Osoby zajmujące się taką analizą muszą z duża dokładnością ocenić, w jaki sposób scenariusz odniesienia jest faktycznie odpowiedni do obecnego; warunek wstępny, od którego w dużym stopniu zależą skutki końcowe i korzyści samych analiz.

 

Zarządzanie w warunkach skrajnychClick to read  

Kilka technologii umożliwia pozorowanie/symulację działań, które mogą się zdarzyć w przyszłości.

 

Dostępność takich informacji zapewniają 3 strategiczne korzyści:

1. Konkretna okazja, aby spojrzeć na bliską przyszłość i wdrożyć od dziś bardzo spójne decyzje;
2. Ocena wszystkich obecnych strategii i celów w odniesieniu do przyszłych scenariuszy konkurencyjnych;
3. Ocena tego, jak daleko firma jest w stanie wytrzymać zewnętrzne zakłócenia, które ewentualnie mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.
 
 
 
Informacje i znajomość danychClick to read  

Znajomość informacji i danych wiąże się z możliwością analizowania, opracowania i krytycznego rozszyfrowania danych cyfrowych.

 

Bycie „analfabetą cyfrowym” nie zawsze oznacza techniczną wiedzę informatyczną – wiąże się także z umiejętnością dostrzegania informacji pochodzących ze środowiska cyfrowego przy ocenie ich wiarygodności.

ORM – zarządzanie reputacją w sieciClick to read  

Zarządzanie reputacją w sieci (ORM) dotyczy monitorowania, oceny i wzmocnienia publicznego postrzegania firm przez klientów, konkurentów, inwestorów i opinię publiczną. 

Liczne badania wykazały, że wizerunek firmy w domenie internetowej stanowi jeden z najważniejszych aktywów strategicznych dla firmy.

 

Zdobywanie doświadczenia biznesowego przez zarządzanie reputacją w sieci

Źródło: The Importance of Online Reputation Management for Businesses, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

 

Reputacja w sieci to złożone zjawisko.

Główne elementy zarządzania reputacji w sieci (ORM) obracają się wokół trzech podstawowych filarów moralności biznesowej
i społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to:

1. Uczciwość
2. Przejrzystość
3. Wiarygodność
UczciwośćClick to read  

W biznesie i zarządzaniu uczciwość odnosi się do zdolności kadry kierowniczej i osób podejmujących decyzje do wyznaczania celów, priorytetów i planów działania bez ryzyka bronienia czegokolwiek lub kogokolwiek (tj. środowiska naturalnego, społeczeństwa obywatelskiego, pracowników itp.).

Innymi słowy, bycie „uczciwy” oznacza szanowanie różnorodności odmienności, i interesów innych.

 

PrzejrzystośćClick to read  

Transparentne organizacje ujawniają w przejrzysty sposób wszystkie  publicznie istotne publiczne informacje o tym, jak wdrażają swoją produkcję, skąd pochodzą zasoby i jak są przetwarzane.

Uczciwa komunikacja dotycząca wskaźników wydajności przyczynia się do wzmocnienia publicznego wizerunku i reputacji organizacji.

 

WiarygodnośćClick to read  

Klienci nie skorzystają z oferty firmy, która nie wzbudzi ich zaufania.

Oprócz sprzedaży i udziału w rynku, wiarygodność jest jednym z najważniejszych priorytetów firmy.

Bycie postrzeganym jako godny zaufania przedkłada się na bardzo skuteczny sposób na podtrzymanie procesu pozostawania nowych klientów oraz pielęgnowania dobrych relacji ze stałymi klientami.

Jak być zorientowanym na ORM?Click to read  

Reputacja w sieci stanowi podstawową funkcję w zarządzaniu biznesem, do tego stopnia, że w ciągu ostatnich kilku lat otworzyła możliwości dla zupełnie nowego rynku.

Za pomogą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, które śledzą wyniki firmy dotyczące osiągnięcia reputacji w sieci, eksperci i prywatne firmy dostarczają na rynek swoje umiejętności, kompetencje i usługi doradcze w zakresie ORM.

Te narzędzia śledzące są przeznaczone do rejestrowania
w czasie rzeczywistym wyników reputacji firmy w sieci.

Niektóre z tych narzędzi są wysoce wyspecjalizowane w ograniczonych treściach cyfrowych, które mogą mieć duży wpływ na rentowność firmy (np. tweety, recenzje TripAdvisor, itp.).

 

Bardziej wyczerpujące informacje:

Specjalista ORM na całym świecie;

https://themanifest.com/online-reputation-management/agencies

Narzędzia ORM;

https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

 

 

Pięć najlepszych platform do kontrolowania reputacji marki

Źródło: The Importance of Online Reputation Management for Businesses, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

 

Firmy zorientowane na odnajdywanie się w sieci to te, które  kulturowo przejęły strategie znaczenia dla ORM i postrzegania wizerunku publicznego.

Przedsiębiorcy i organizacje powinni zobowiązać się w ORM poprzez wykorzystywanie nowego paradygmatu konkurencji, który opiera się po prostu na tym co ludzie mówią, jak rozpoznają wartość przedstawioną przez firmę.

 

Jak być świadomym ORM (zarządzania reputacją w sieci)?

1.Zwróć szczególną uwagę na otaczające środowisko,
2.Szanuj poglądy innych osób nawet jeżeli różnią się od twoich,
3.Uznaj swój błąd i bądź otwarty na konstruktywną krytykę,
4.Nie możesz pozwolić, aby twoja ambicja i duma zmieniła się w arogancję – okazuj innym szacunek i uczciwość,
5.Zamiast na wynikach, skup się na wynikach swoich działań

 

Nowe możliwości technologiczne dla firm

Technologia chmur obliczeniowych (Cloud Computing)Click to read  

Technologia chmur obliczeniowych pozwala na zdalne wykorzystanie bardzo ważnych zasobów sprzętowych i programowych.

Usługi te są świadczone przez wyspecjalizowane firmy, które w zależności od oferty mogą przydzielać lub zarządzać zasobami w imieniu klienta.

 

Taksonomia technologii chmur obliczeniowych

Na podstawie sposobu projektowania, przydzielania i dystrybucji zasobów

Na podstawie konkretnej zapewnianej usługi

Prywatna chmura. Klient korzysta ze spersonalizowanej usługi zaprojektowanej specjalnie dla jego potrzeb przez zewnętrznego dostawcę.

 

IaaS – Infrastructure as a Service. Znana także jako płatność za użycie („pey-per-use”). Model IaaS umożliwia korzystanie z infrastruktury (tj. wirtualnej przestrzeni dyskowej) w zamian za opłatę.

Publiczna chmura. Najpopularniejsza ze wszystkich chmur. Usługa należy do dostawcy, który w zamian za miesięczną/roczną opłatę gwarantuje jej używanie i dostępność dla podmiotów zewnętrznych/klienta.

 

PaaS – Platform as a Service. Powszechna wśród tych, którzy potrzebują „poligonu doświadczalnego” do walidacji rozwoju własnego oprogramowania/aplikacji.

Chmura hybrydowa. Modułowe połączenie dwóch poprzednich form.

 

SaaS – Software as a Service. Tzw. „dostarczenie pod klucz” oprogramowania od programisty do klienta.

Analiza danychClick to read  

Formalna definicja analizy danych opisuje ją jako sposób dekodowania danych cyfrowych, podkreślając znaczące informacje, aby ustanowić raczej „predykcyjne modele wiedzy” niż modele opisowe.

W zarządzaniu biznesem analiza danych jest podstawowym narzędziem strategicznym do dyspozycji kadry kierowniczej i dyrektorów.

Z innej perspektywy, analiza danych (Data Analytics) jest dowodem „sposobu myślenia opartego na możliwościach”.

Wszystko czego potrzeba, żeby uwzględnić strukturę analizy danych, to wyważone połączenie kreatywnego i kalkulacyjnego myślenia. 

Analiza danych to dziedzina, która zapewnia duży wkład w dwie funkcje biznesowe, które zwykle zajmują się dużą liczbą i ilością informacji pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Są to: 

1.Finanse

2.Marketing

 

Wykorzystywanie analizy danych w ustawieniach biznesowych:

1. Doświadczenie klienta i lojalność wobec marki

Firmy wykorzystują duże zbiory danych, które są gromadzone z działów sprzedaży, aby: analizować zapotrzebowanie klientów, wychwytywać nowe trendy i preferencje zakupowe, orientować się w rozwoju nowych produktów, zwiększać innowacje technologiczne i opracować logiczne strategie komunikacyjne.

Innymi słowy, analiza danych wspiera firmy i kadrę kierowniczą w tworzeniu nowoczesnej bazy klientów.

2. Reklama

Z ogólnej perspektywy Data Analytics pomaga organizacjom zrozumieć zachowania zakupowe klientów (zarówno potencjalnych, jak i lokalnych), aby lepiej kierować działania komunikacyjne i reklamowe.

Ostatecznym celem jest dopasowanie właściwego produktu do odpowiedniego klienta, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego/jej ulubionego kanału zakupów.

3. Zarządzanie ryzykiem

W tej dziedzinie Data Analytics jest najczęściej wykorzystywana do ukierunkowania decyzji inwestycyjnych i ilościowego określania niektórych modeli statystycznych, które przyporządkowują możliwości inwestycyjne na podstawie związanego z nimi ryzyka.

Banki i pośrednicy finansowi powszechnie używają tych narzędzi jako skutecznych środków ograniczania ryzyka.

4. Zarządzanie łańcuchem wartości (ang. Value Chain Management

Transkrypcja łańcucha wartości w języku cyfrowym pozwala na szersze i bardziej wyszukane analizy istniejących relacji pomiędzy jedną a drugą funkcją.

Te sieci wiedzy przepływające między różnymi zespołami zadaniowymi przyczyniają się do wyłonienia się zbiorowej  świadomości całej organizacji i wzmacniają poczucie, że każdy pracownik ma określone role i obowiązki.

 

 

Powstawanie cyfrowego start-upu

Przekształcanie pomysłu w dochodowy biznesClick to read  

Na początku każda firma wyłoniła się z jednego pomysłu, który po uruchomieniu przekłada się na zrównoważone przedsięwzięcie, dochodowy biznes.

Pomysły biznesowe wynikają z rozpoznania możliwości zaspokojenia wyraźniej potrzeby, która jest zapewniana tylko częściowo (lub wcale).

Codzienna rzeczywistość podsuwa inspiracje na potencjalne pomysły na biznes - trudności pojawiają się również, gdy próbuje się zidentyfikować te, które są opłacalne przedsiębiorczo.

 

Rozwój pomysłu biznesowego można podzielić na dwie fazy:

 

1. Strukturyzacja

Oznacza uporządkowanie myśli; podkreślając, które elementy są szczególnie istotne i zasługują na zwrócenie uwagi
(z perspektywy koncepcji).

 

2. Rozwój

Po ustaleniu teoretycznych podstaw początkujący przedsiębiorcy zaczynają rozważać wymiar operacyjny, zwracając uwagę na to, co można przekształcić w czynnik sprzyjający rozwojowi firmy.

 

StrukturyzacjaClick to read  

Szczegółowo analizuje:

Spełnione potrzeby (część popytowa),
Obecność konkurencji (stopień nasycenia rynku),
Profil konsumenta/klienta,
Strukturę wartości i łańcucha dostaw,
Dojrzałość rynkową i dalsze różnice eksploatacji,
Zewnętrzni interesariusze o dużym wpływie,
Potencjalne sieci wsparcia,
Model biznesowy.
RozwójClick to read  

Wysoki priorytet mają:

 

Potencjalne źródła funduszy

  - Planowanie finansowe i biznesowe

Dystrybucja i łańcuch dostaw
Strategia 4P

- (Product) Produkt (lub usługa) – projektowanie i testowanie

- (Place) Dystrybucja

- (Promotion) Promocja

- (Placement) Cena

Propozycja wartości i przewidywane strumienie przychodów
Planowanie biznesuClick to read  

Biznes plan jest formalnym dokumentem, który zapewnia ustrukturyzowany obraz działalności. Treść biznes planu jest zwykle podzielona na kilka określonych sekcji obejmujących wszystkie główne wymiary biznesowe, takie jak:

 • Krótka prezentacja pomysłu na biznes, przedsiębiorców i ich podstawowego personelu
 • Krótka prezentacja produktu/usługi
 • Analiza marketingowa (pokazująca jaki segment rynku będzie zajmować)
 • Długoterminowa perspektywa rozwoju
 • Wpływ środowiska
 • Finanse i oczekiwana rentowność
Planowanie finansoweClick to read  

Posiadanie informacji finansowych jest tak ważne, że wymaga odrębnego dokumentu – planu finansowego.

Plan finansowy dotyczy syntetycznej, ale bardzo kompleksowej oceny możliwości finansowych i ekonomicznych firmy.

Solidnie zrobiony plan finansowy odnosi się do trzech dokumentów reprezentujących również trzy podstawowe sprawozdania finansowe:

 

· Bilans – aktywa a pasywa
· Rachunek zysków i strat – przychody a koszty
· Rachunek przepływów pieniężnych – wpływy a wydatki
Strategie zaangażowania interesariuszyClick to read  

Przed podjęciem konkretnych działań każdy początkujący przedsiębiorca powinien zadać sobie następujące pytania:

 

1. Kim są najbardziej strategiczni interesariusze dla mojej firmy?
2. Co może ich interesować i jak spełnić ich wymagania, oczekiwania?
3. Jaki wpływ może na nich mieć moja firma? Bezpośredni czy pośredni?
4. Czy mają referencje? Czy jest ktoś, kto broni ich interesów?
5. Jak mogę uzyskiwać od nich informacje zwrotne?
6. Jakie są pośrednie korzyści z ich zaangażowania?
7. Jak kształtować ich zainteresowanie i co mogę zrobić, aby je utrzymać?
8. Czy to jest odpowiedni moment na zaangażowanie interesariuszy?
Macierz zaangażowania interesariuszyClick to read  

Na podstawie ich zainteresowania i wpływu, interesariusze są podzieleni w macierzy, która podsumowuje dla każdego z nich potencjalne znaczenie ze strategicznej perspektywy.

 

Duży wpływ / Małe zainteresowanie: Pasywni nabywcy

Osoby, które nie uczestniczą w zwykłym zarządzaniu firmą i nie biorą czynnego udziału w jej działaniach, ale nadal mają wpływ na bieżącą działalność organizacji; takie jak: społeczność, banki, lokalni decydenci, akcjonariusze itp.

 

Duży wpływ / Duże zainteresowanie: Główni gracze

Osoby, które mają duży wpływ na rentowność i konkurencyjność firmy; jak m.in.: kupujący i dostawcy, klienci, konkurenci, ośrodki badawcze itp.

 

Mały wpływ / Małe zainteresowanie: Obojętni interesariusze (w wolnym tłumaczeniu z j. ang. – dalecy kuzyni)

Grupa o najniższym priorytecie – może stanowić cel, o ile firma chce wspierać program „otwartości”, ale i tak nie ma pierwszeństwa (np. szkoły podstawowe i średnie).

 

Mały wpływ / Duże zainteresowanie: Liderzy opinii

Liderzy opinii to ciekawa kategoria, z którą trzeba sobie poradzić: nie możesz mieć na nich tak dużego wpływu, jak oni mają na ciebie. Stowarzyszenia branżowe, grupy opiniotwórcze i związki zawodowe mają duże wpływy w organizacjach i powinny być zaangażowane jako znaczący partnerzy spółki.

Możliwości tworzenia sieci i finansowaniaClick to read  

Od początku ostatniej dekady start-upy zanotowały gwałtowny wzrost popularności.

W przeciwieństwie do „tradycyjnych” form przedsiębiorstw, ze względu na ich wysoki współczynnik ryzyka (brak finansów, przepływów środków i historii kredytowej) start-up rzadko uzyskuje dostęp do kredytu za pośrednictwem tradycyjnej linii kredytowej (tj. systemów bankowych).

Start-up: Jakie są relacje pomiędzy finansami a cyklami życia start-upów?Click to read  

Finansowanie start-upów zależy od wyspecjalizowanych podmiotów społeczno-gospodarczych, takich jak:

 

Tzw. „Super angels” – znajomi, rodzina
Aniołowie biznesu
Inwestorzy Venture Capital - Inwestorzy wysokiego ryzyka.
 

Na podstawie ilości zasobów, które są w stanie zagwarantować, każda z rozważanych kategorii interweniuje w cykl życia konkretnego start-upu.

 

5 etapów rozwoju start-upu:

Źródło: https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup

 

1. Dopasowanie rozwiązania: Powstanie start-upu i rozwój pomysłu na biznes
2. MVP (minimalny opłacany produkt): wczesna faza projektowania, rozwoju     i testowania produktu (usługi) + segmentacja rynku i strategia pozycjonowania
3. Dopasowanie rynku: pierwsza baza klientów i reakcja na zapotrzebowanie
4. Skala: wykładniczy wzrost świadomości marki i udziałów w rynku
5. Dojrzałość: uzyskuje się po pięciu latach od założenia start-upu. Ścieżkę wzrostu można podzielić na dwa sposoby:
 

  a) Przejęcie (zwykle od dużych i uznanych firm)

  b) Notowanie na giełdzie poprzez IPO (pierwszą ofertę publiczną)

 

Super Angels, Aniołowie biznesu i inwestorzy wysokiego ryzyka:

„Super Angels” nie  mogą być traktowani jako inwestorzy: ich udział nie jest kierowany osobistymi oczekiwaniami zysku, ale przede wszystkim prawdziwym pragnieniem sukcesu ich bliskich

 

VS

 

Kierujący się logiką zysku, aniołowie biznesu i inwestorzy wysokiego ryzyka (VC) są inwestorami, którzy oczekują osobistego zysku z inwestycji: ich zrównoważenie jest kierowane wielkością kapitału, jaki mają do dyspozycji (znacznie wyższy w przypadku VC niż aniołów biznesu).

Elevator Pitch - przemowa windowa – definicja i celClick to read  

Pierwszy kontakt inwestora ze startup’owcem zaczyna się od bardzo krótkiej prezentacji przedstawiającej jego pomysł na biznes.

 

Prezentacja ta jest formalnie określana jako „przemowa windowa”: chwytliwa i intrygująca prezentacja pomysłu na biznes mająca na celu zdobycie i zaciekawienie inwestora.

 

„Przemowy windowe” są znane z niezwykle krótkich i zwięzłych form: mogą trwać od minimum 30 sek. do maksymalnie 2 min.

 

Typowa przemowa w windzie składa się z następujących zagadnień:

1. Krótkiego zaprezentowania siebie
2. Niezaspokojone potrzeby leżące u podstaw pomysłu na biznes
3. Zalety i możliwe szanse
4. Migawki stanu rynku (Czy jest inny konkurent? Jaka jest strategia różnicowania? itp.)
5. Bieżący etap realizacji i potrzebne zasoby
6. Podsumowanie oraz prośba o środki finansowe
 

Ze względu na ilość informacji, które należy zawrzeć w tak krótkim czasie, zdolność do tworzenia skutecznej „Elevator Pitch” jest ogólnie uważana za bardzo skomplikowaną umiejętność.

 

Jeżeli inwestor(-rzy) jest (są) na „pokładzie” przedsięwzięcia, obie strony rozpoczynają negocjacje umowy określając i finalizując warunki finansowania.

 

Zwykle dzieje się tak, że anioł lub inwestor VC zapewnia zasoby ekonomiczne w zamian za udziały w zyskach, częściową własność jednostki biznesowej (lub więcej) i/lub połączenie obu możliwości. Keywords

Przedsiębiorczość, przedsiębiorczość cyfrowa, strategia biznesowa, ICT, cyfrowy start-up, cyfrowe środowisko biznesowe


 Objectives/goals:

• Rozumienie podstaw przedsiębiorczości cyfrowej
• Zdobywanie podstawowej wiedzy o cyfrowym biznesie
• Wyszukiwanie nowych rozwiązań IT do zarządzania biznesem
• Zdobywanie szerszej wiedzy o cyfrowych start-upów


 Description:

Podczas opracowania tego modelu, IDP położył duży nacisk na założenia przedsiębiorczości cyfrowej: zarówno na model koncepcyjny, jak i operacyjny.
Po wprowadzeniu ogólnym do definicji przedsiębiorczości cyfrowej w oparciu o źródła UE, dokonano wglądu w to, co trzeba zrobić, aby rozwiązać problem w sposób cyfrowy i czym jest ORM (zarządzanie reputacją w sieci) dla konkurencyjności biznesu – dwa teoretyczne modele, które stanowią istotne podstawy konkurencyjności przedsiębiorczości w środowisku cyfrowym.
W trzeciej części przedstawiono możliwości, jakie niosą ze sobą dwa główne i najbardziej powszechne rozwiązania informatyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem: technologia chmur obliczeniowych i analiza danych. Dla obu, IDP dostarczyło konkretnych dowodów na ich potencjalne zastosowanie i korzyści w kontekście przedsiębiorczości.
Niezwykle cenna jest ostatnia część, która prezentuje i kładzie nacisk na podstawy działalności typu start-up, a w szczególności na: przejście od pomysłu do dochodowego biznesu, formalne przedstawianie pomysłu biznesowego (przemowa windowa (Elevator Pitch), biznesowe i finansowe planowanie), strategie tworzenia sieci kontaktów i zaangażowania interesariuszy, możliwości finansowania, cykl życia start-upu i strukturę i rozwój pomysłu biznesowego.
Ogólnie rzecz biorąc, moduł składa się z bardzo solidnego, prostego i intuicyjnego wprowadzenia do przedsiębiorczości w cyfrowym środowisku biznesowym – zaprojektowanego specjalnie do konsultacji i uczenia się przez początkujących.


 Self Assesment questions: Bibliography

DE: EU Commission definition:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

DE: OECD definition:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

Digital Transformation –  definition and drivers (OECD):
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cloud-computing-the-concept-impacts-and-the-role-of-government-policy_5jxzf4lcc7f5-en

The Importance of Online Reputation Management for Businesses:
https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

ORM Tools:
https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

Stakeholders Engagement Matrix:
https://www.targetinternet.com/stakeholder-management-for-digital-marketers/  

Start-Up lifecycle:
https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup  Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.