EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Základy digitálneho podnikania
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Čo je digitálne podnikanie

Ciele a vzdelávacie výstupyClick to read  

Po ukončení tohto modulu:

 

1. Pochopíte základy digitálneho podnikania
2. Osvojíte si základné vedomosti o digitálnom podnikaní
3. Spoznáte nové IT riešenia pre riadenie podniku
4. Zistíte viac o digitálnom startupe
 
Čo je digitálne podnikanieClick to read  

Definícia Európskej komisie:

 

“Digitálne podnikanie zahŕňa všetky nové podniky a transformáciu existujúcich podnikov prostredníctvom nových digitálnych technológií.

[Digitálne podniky] sa vyznačujú vysokou intenzitou používania nových digitálnych technológií (najmä sociálnych, big data, mobilných a cloudových riešení) na zdokonalenie obchodných operácií, vymýšľanie nových obchodných modelov a interakciu so zákazníkmi a zainteresovanými stranami“.

 

Zdroj: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

 

Definícia OECD:

 

„[...] vytváranie digitálnych podnikov a prijímanie digitálnych technológií existujúcimi podnikateľmi. Skupiny obyvateľstva s nedostatočným zastúpením v podnikaní by mohli s väčšou pravdepodobnosťou ťažiť z určitých funkcií digitálnych technológií pre zakladanie a rast firiem, vrátane nižších nákladov na začatie podnikania potrebných pre mnohé digitálne podniky a širšieho prístupu na externé trhy, ktoré ponúka internet”. 

 

Zdroj:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

 

 

Definícia digitálneho podnikania - akademická perspektíva:

 

„Digitálne podnikanie možno definovať ako podnikateľské príležitosti, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom využitia technologických platforiem a iného zariadenia na komunikáciu informácií. Digitálne podnikanie preto môže spadať do mnohých obchodných kategórií. Keď sa technológia bude rozvíjať a kultivovať, spolu s ňou sa budú aj tieto kategórie (napr. marketing, predaj, výrobky, distribúcia, manažment zainteresovaných strán, prevádzka) a pribudnú aj mnohé ďalšie kategórie“.

 

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

 

 

Pochopenie digitálnej transformácie

 

„Digitálna transformácia sa týka ekonomického a spoločenského vplyvu digitalizácie (tj. konverzie analógových údajov a procesov do strojovo čitateľného formátu) a digitalizácie (tj. použitia digitálnych technológií a údajov), ako aj prepojení, ktorých výsledkom nové alebo upravené činnosti)“.

 

Zdroj:

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

 

 

Hlavné hnacie sily digitálnej transformácie, ktoré určila OECD*:

 

Internet vecí (Internet of Things - IoT)

“Rozšírenie internetového pripojenia k zariadeniam a objektom, ktoré umožňuje ich diaľkové monitorovanie a kontrolu. To umožňuje nové obchodné modely, aplikácie a služby založené na dátach zhromaždených zo zariadení a objektov “.

 

*Zdroje:

 
 

Hlavné hnacie sily digitálnej transformácie, ktoré určila OECD*:

 

Bezdrôtové siete novej generácie (5G a viac)

„Medzi vylepšenia bezdrôtových sietí patria vyššie rýchlosti (tj. 200-krát rýchlejšie ako 4G) a siete, ktoré prostredníctvom virtualizácie fyzických vrstiev lepšie podporujú rôzne aplikácie.

To zlepší pripojenie medzi zariadeniami a objektmi čo ja kľúčové pre aplikácie, akými sú samoriadiace vozidlá“.

 

Big data analýza

„Údaje, ktoré sa vyznačujú veľkým objemom, rýchlosťou a rozmanitosťou, často pochádzajú z IoT. Big data je možné použiť na vývoj nových produktov a služieb, procesov, organizačných metód a trhov a umožňujú inovácie založené na dátach“.

 

Hlavné hnacie sily digitálnej transformácie, ktoré určila OECD*:

 

Umelá inteligencia (UI)

„Schopnosť strojov a systémov získavať a aplikovať vedomosti vrátane vykonávania rôznych kognitívnych úloh, ako je snímanie, spracovanie jazyka, rozpoznávanie vzorov, učenie sa, rozhodovanie sa a predikcia.

UI je už teraz súčasťou každodenného života (napr. odporúčania zábavných streamovacích služieb) a bude čoraz viac poháňať nové druhy softvéru a autonómnych robotov (tj. môžu robiť a vykonávať rozhodnutia bez ľudského zásahu)”.

 

Hlavné hnacie sily digitálnej transformácie, ktoré určila OECD*:

 

Blockchain

“Hlavná kniha alebo tabuľka, ktorá sa udržiava a ukladá v sieti počítačov.

Sieť pravidelne akutualizuje databázu vo všetkých umiestneniach tak, aby boli všetky kópie vždy identické. Ak by sa niekto pokúsil zmeniť informácie uložené v bloku, „reťaz“ (angl. chain) sa preruší a všetky sieťové uzly o tom budú vedieť. Aplikácia blockchain technológie zahŕňa inteligentné zmluvy, kryptomeny a správu dodávateľského reťazca”.

 

Digitálne podnikanie: hľadanie širšej definície

 

Digitálne podnikanie nie je len blockchain, umelá inteligencia a ďalšie veľmi zložité aplikácie IKT, ale aj samotné podnikanie v digitálnom prostredí.

 

Digitálne podnikanie zahŕňa všetky nové podniky a transformáciu existujúcich podnikov prostredníctvom využívania a zhodnotenia digitálnych technológií ...

Príklad:

 

Zo zoznamu „Úspešných príbehov“ predstavenom na webovej stránke EIT Digital (Európsky inovačný a technologický inštitút) je Plugify online platforma, ktorá poskytuje amatérskym hudobníkom, DJ-om a kapelám bezplatný digitálny priestor na propagáciu ich umenia.

 

Promotéri, majitelia podnikov a klubov môžu potom vstúpiť na platformu a rezervovať si umelca/hudobníka podľa svojich preferencií prostredníctvom samotnej platformy.

 

Plugify v zásade funguje ako online agentúra: jej príjem je zabezpečený prostredníctom malého poplatoku, ktorý je účtovaný za každú jednu rezerváciu sprostredkovanú platformou.

Digitálne obchodné prostredie

Riešenie problémov pre digitálne ekosystémyClick to read  

Od ašpirujúcich digitálnych  podnikateľov sa žiada, aby plne prijali rozšírené portfólio zručností a schopností.

 

Tieto nástroje i umožňujú sa najviac spoliehať na „nehmotné“ intelektuálne zdroje zvládnuté prostredníctvom školení a skúseností, ako napríklad: 

 

–  Kreativita a kritické myslenie

–  Aktívne počúvanie a spoľahlivosť

–  Relačné rozhodovanie

–  Benchmarking

–  Stress-Test manažment 

–  Informačná a dátová gramotnosť

 

Kreativita a kritické myslenieClick to read  

Digitálne orientované podnikanie zahŕňa spoločné výzvy s neobvyklými prístupmi, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom stretnutí s intenzívnym laterálnym myslením.

 

Vznik takéhoto myslenia podstupujúceho riziko umožňuje firmám pohybovať sa v neistých kontextoch s vedomím a veľkou zodpovednosťou za výnosnosť podnikania aj za ľudí, ktorí sú týmto ovplyvnení.

 

Aktívne počúvanie a spoľahlivosťClick to read  

Prax aktívneho počúvania umožňuje firmám a riadiacim pracovníkom zachytiť a dekódovať „signály“ pochádzajúce z trhov, od zákazníkov a konkurencie, ktoré majú vplyv na budúce stratégie a akčné plány.

 

Spoľahlivosť týchto údajov je nevyhnutná na zabezpečenie vysokej spoľahlivosti pri každom predpokladanom rozhodovaní.

 

Ľudia zodpovední za plánovacie úlohy musia brať do úvahy: Kto je zdrojom týchto informácií? Odkiaľ pocházajú? Bolo to už medzičasom potvrdené alebo zamietnuté?

 

Relačné rozhodovanieClick to read  

Múdri digitálni podnikatelia si dobre vedomí toho, že aj napriek svojim skúsenostiam by stále moholi nejaký „kúsok skladačky“ chýbať/zabudnúť naň alebo ho ignorovať.

 

Riešenie problémov v digitálnej ére si vyžaduje zapojenie a účasť viacerých aktérov, z ktorých každý poskytuje jedinečný pohľad na daný kontext.

 

Nie je prekvapením, že riešenie problémov a rozhodovanie sa javia ako dva procesy značne orientované na spoluprácu.

 

BenchmarkingClick to read  

Jedným z najjednoduchších a najintuitívnejších spôsobov riešenia náročného problému je pozorovanie a opakovanie toho, čo ostatní pri podobných scénaroch urobili.

 

Benchmarking je tradičný marketingový nástroj, ktorý odborníci a profesionáli stále využívajú.

 

Osoby zodpovedné za takúto analýzu musia s veľkou presnosťou posúdiť, ako veľmi je referenčný scenár relevantný pre ten súčasný; predpoklad, od ktorého výrazne závisia konečné dopady a výhody samotnej analýzy.

Stress-Test manažmentClick to read  

Niektoré technológie umožňujeú simuláciu pravdepodobných budúcich scenárov.

 

Dostupnosť týchto informácií zaručujú 3 strategické výhody:

1. Konkrétna príležitosť pozrieť sa na blízku budúcnosť, aby ste od dnešného dňa mohli vykonávať vysoko konzistentné rozhodnutia
2. Posúdenie všetkých súčasných stratégií a cieľov vo vzťahu k budúcim konkurenčným scenárom
3. Vyhodnotenie toho, nakoľko je firma schopná odolať externým zvratom, ktoré by sa mohli potenciálne v blízkej budúcnosti vyskytnúť
 
 
 
Informačná a dátová gramotnosťClick to read  

Informačná a dátová gramotnosť súvisí so schopnosťou analyzovať, vypracovať a kriticky dekódovať digitálne údaje.

 

Byť „digitálne negramotný“ nemusí nutne znamenať technické znalosti z informatiky - súvisí to tiež so schopnosťou rozlíšiť informácie pochádzajúce z digitálneho prostredia a zároveň zhodnotiť ich spoľahlivosť.

ORM – Online riadenie dobrého menaClick to read  

 

Online riadenie dobrého mena (angl. Online Reputation Management) sa týka monitorovania, hodnotenia a posilnenia vnímania firiem očami zákazníkov, konkurencie, investorov/akcionárov a širokej verejnosti.

 

Početné štúdie preukázali, že verejný obraz firmy v online prostredí predstavuje jednu z najdôležitejších strategických aktív pre podnikanie.

 

Obchodné skúsenosti dosiahnuté vďaka ORM

 

Zdroj: The Importance of Online Reputation Management for Businesses, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

 

 

Online riadenie dobrého mena je komplexný fenomén.

 

Kľúčové prvky ORM súvisia so základnými piliermi podnikateľskej etiky a sociálnej zodpovednosti firiem:

 

1. Spravodlivosť
2. Transparentnosť
3. Dôveryhodnosť
SpravodlivosťClick to read  

V oblasti podnikania a riadenia sa výrazom Spravodlivosť (Fairness) označuje schopnosť vedúcich pracovníkov a osôb s rozhodovacími právomocami stanovovať ciele, priority a akčné plány bez rizika ublížiť komukoľvek a čomukoľvek (napr. prírodné prostredie, občiansku spoločnosť, zamestnancov atď.).

 

Inými slovami, byť „spravodlivým“ znamená rešpektovať rôznorodosť a záujmy ostatných.

TransparentnosťClick to read  

Transparentné organizácie jasne zverejňujú všetky verejne relevantné informácie o tom, ako realizujú svoju výrobu, odkiaľ pochádzajú zdroje a ako spracované.

 

Úprimná komunikácia o indexoch výkonnosti prispieva k posilneniu dobrého mena a reputácie organizácie.

 

DôveryhodnosťClick to read  

Zákazníci sa neobrátia na ponuku spoločnosti, ktorá nevzbudzuje ich dôveru.

 

Okrem predaja a podielu na trhu predstavuje dôveryhodnosť jednu z najdôležitejších priorít firmy.

 

Byť vnímaný ako dôveryhodný je veľmi efektívnym spôsobom, ako si získať nových zákazníkov a zároveň rozvíjať vzťahy s lojálnymi zákazníkmi.

Ako byť orientovaný na ORM?Click to read  

Online riadenie dobrého mena predstavuje kľúčovú funkciu v manažmente podniku, a to natoľko, že v posledných niekoľkých rokoch sa týmto otvorila príležitosti pre úplne nový trh.

 

S pomocou špecifických diagnostických nástrojov, ktoré sledujú výkonnosť firmy v rámci OR, poskytujú trhu odborníci a súkromné firmy svoje zručnosti, kompetencie a konzultačné služby v oblasti ORM.

 

Tieto sledovacie nástroje určené na zaznamenávanie reputácie firmy v reálnom čase.

 

Niektoré z týchto nástrojov vysoko špecializované na obmedzený digitálny obsah so silným potenciálnym dopadom na ziskovosť firmy (napr. tweet-y, recenzie na TripAdvisor-e a pod.).

 

Komplexnejší zoznam:

 

Celostvetový ORM špecialisti;

https://themanifest.com/online-reputation-management/agencies

 

ORM nástoje;

https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

 

 

Najobľúbenejších päť platforiem na monitorovanie dobrého mena značky

 

Zdroj: The Importance of Online Reputation Management for Businesses, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

 

 

Najdôležitejšie je, že podniky zamerané na ORM sú tie, ktoré kultúrne prijali strategický význam ORM a verejnosťou vnímaného obrazu.

 

Podnikatelia a organizácie by sa mali zaviazať k ORM prostredníctvom využitia novej konkurenčnej paradigmy, ktorá využíva iba to, čo ľudia hovoria a ako uznávajú hodnotu navrhovanú spoločnosťou.

 

Ako byť ORM uvedomelý?

 

1. Venujte veľkú pozornosť okolitému prostrediu
2. Rešpektujte názory ostatných, aj keď sú v rozpore s vašimi presvedčeniami
3. Uznajte svoju chybu a buďte otvorený konštruktívnej kritike
4. Nenechajte svoju pýchu zmeniť sa na aroganciu - buďte úctivý a čestný
5. Namiesto úspechu sa sústreďte na výsledky vlastných činov
Nové technologické príležitosti pre podniky

Cloud ComputingClick to read  

Riešenia prostredníctvom Cloud computing vám umožňujú využívať dôležité hardvérové a softvérové zdroje na diaľku.

 

Tieto služby poskytujú špecializované spoločnosti, ktoré - v závislosti od ich ponuky – môžu v mene klienta zdroje alokovať alebo spravovať.

 

Dátová analýzaClick to read  

 

Formálna definícia popisuje Dátovú analýzu ako spôsob dekódovania digitálnych údajov zvýrazňujúcich vysoko zmysluplné informácie tak, aby sa vytvorili skôr „modely prediktívnych znalostí“ než tie popisné modely.

 

V podnikovom manažmente je dátová analýza nevyhnutným strategickým nástrojom, ktorý majú k dispozícii zodpovední pracovníci a riaditelia.

Z iného pohľadu predstavuje Dátová analýza dôkaz „myslenia založeného na príležitosti“.

 

Všetko, čo je potrebné na prijatie rámca dátovej analýzy, je vyvážená zmes kreatívneho a výpočtového myslenia.

 

Dátová analýza je oblasť, ktorá významne prispieva k 2 obchodným funkciám, ktoré sa bežne zaoberajú veľkým počtom a množstvom informácií pochádzajúcich z externého prostredia:

 

1. Financie
2. Marketing

 

Využitie Dátovej analýzy v podmienkach firmy:

 

1. Skúsenosti zákazníkov a lojalita k značke

Firmy využívajú veľké súbory údajov zhromaždené z obchodných oddelení na: analýzu dopytu zákazníkov, zachytenie nových trendov a nákupných preferencií, orientáciu vývoja nových výrobkov, podporu technologických inovácií a navrhovanie konzistentných komunikačných stratégií.

Inými slovami, Dátov analýza podporuje firmy a vedúcich pracovníkov pri vytváraní profilového nárčtu modernej zákazníckej základne.

 

2. Reklama

 

Zo širšej perspektívy Dátová analýza pomáha organizáciám porozumieť nákupnému správaniu zákazníkov (potenciálnych aj lojálnych), aby mohli lepšie zamieriť svoje komunikačné a reklamné úsilie.

 

Konečným cieľom je priradiť správny produkt k správnemu klientovi, pričom sa zohľadní jeho obľúbený nákupný kanál.

 

3. Riadenie rizík

 

V tejto oblasti sa Dátová analýza využíva väčšinou na orientáciu investičných rozhodnutí a na kvantifikáciu niektorých štatistických modelov, ktoré zoskupujú investičné príležitosti na základe súvisiacich rizík.

 

Banky a finanční sprostredkovatelia využívajú tieto nástroje každý deň ako vysoko efektívny prostriedok na znižovanie rizika.

 

4. Správa hodnotového reťazca (Value Chain transcription)

 

Prepis hodnotového reťazca v digitálnom jazyku umožňuje väčšie a sofistikovanejšie analýzy existujúcich vzťahov medzi jednou a druhou funkciou.

 

Tieto siete vedomostí prúdiacich medzi rôznymi tímami úloh prispievajú k vzniku organizačného kolektívneho povedomia a posilňujú vnímanie, ktoré každý zamestnanec, pokiaľ ide o úlohy a zodpovednosti ostatných.

 

Vznik internetového startupu

Premena vášho nápadu na výnosný podnikClick to read  

Na začiatku sa každá firma vyvinula z jedinej myšlienky, ktorá sa po uvedení do pohybu pretavila do udržateľného podniku.

 

Podnikateľské nápady vychádzajú z rozpoznania príležitosti uspokojiť nejakú potrebu na trhu, ktorá je v súčasnosti uspokojená iba čiastočne (alebo vôbec).

 

Každodenná realita poskytuje veľké inšpirácie pre potenciálny podnikateľský nápad: ťažká časť prichádza pri pokuse o identifikáciu tých, ktoré z podnikateľského hľadiska životaschopné.

Vývoj podnikateľského nápadu je možné zrekonštruovať do dvoch fáz

 

1. Štruktúrovanie

Inými slovami to znamená dávať poriadok myšlienkam; zdôraznenie, ktoré prvky osobitne významné a ktoré si z koncepčného hľadiska zaslúžia najväčšiu pozornosť. 

 

2. Vývoj

Len čo dôjde k vyriešeniu teoretických pilierov, začínajúci podnikatelia sa chystajú zvážiť prevádzkovú dimenziu a vziať na vedomie, čo by sa dalo znovu zmeniť na podporný faktor rozvíjajúcej sa firmy.

ŠtrukturovanieClick to read  

Zahŕňa hĺbkovú analýzu:

 

Zohľadnenie strán potrieb dopytu
Existujúci konkurenti (stupeň nasýtenia trhu)
Profil zákazníkov
Štruktúra oceňovania a dodávateľského reťazca
Zrelosť trhu a hranica využívania
Externé zainteresované strany s veľkým dopadom a vplyvom
Potenciálne podporné siete
Obchodný model
VývojClick to read  

Vysokou prioritou je:

Potenciálny zdroj hlavného kapitálu

  - Obchodné a finančné plánovanie

Distribučný a kánal a zásobovanie
Stratégia 4P

  - Produkt (alebo služba) - návrh a testovanie

  - Miesto (Place)

  - Propagácia (Promotion)

  - Umiestnenie (Placement)

Návrh hodnoty a plánované výnosy
Podnikateľský plánClick to read  

Podnikateľský plán (PP) je formálny dokument, ktorý poskytuje štruktúrovaný prehľad o podnikaní. Obsah PP je obvykle formulovaný v niekoľkých konkrétnych častiach, ktoré pokrývajú všetky hlavné obchodné dimenzie:

 

Stručná prezentácia podnikateľského nápadu, podnikateľov a ich hlavných zamestnancov
Stručná prezentácia produktu/služby
Marketingová analýza (ktorý segment trhu budeme obsadzovať)
Perspektíva dlhodobého rozvoja
Vplyv na životné prostredie
Financie a očakávaná ziskovosť
Finančné planovanieClick to read  

Zverejnenie informácií o financovaní je také dôležité, že si vyžaduje samostatný dokument, Finančný plán (FP).

 

Finančný plán (FP) sa týka syntetického, ale veľmi komplexného hodnotenia finančných a ekonomických schopností firmy.

 

Silný FP odkazuje na tri dokumenty, ktoré zároveň predstavujú tri primárne finančné výkazy:

 

1. Súvaha - Aktíva vs Pasíva
2. Výkaz ziskov a strát - Výnosy vs Náklady
3. Výkaz hotovostných tokov (Cash Flow) - prichádzajúca a odchádzajúca hotovosť
Stratégie zapojenia zainteresovaných stránClick to read  

Pred podniknutím konkrétnych opatrení by si začínajúci podnikatelia mali položiť otázku:

 

1. Kto najstrategickejší účastníci môjho podnikania?
2. Aký by mohol byť ich záujem a ako splním ich očakávania?
3. Aký dopad na ne môže mať moje podnikanie? Je to priame alebo nepriame?
4. Majú odporúčanie? Existuje niekto, kto stojí za ich záujmami? 
5. Ako môžem vyvolať ich spätnú väzbu?
6. Aké sú nepriame výhody z ich zapojenia?
7. Ako podporím ich záujem a čo môžem urobiť, aby som ich udržal pri živote?
8. Je vhodný čas na ich zapojenie?
Matica zapojenia zúčastnených stránClick to read  

 

Zainteresované strany na základe svojho dopadu a vplyvu distribuované vo veľmi efektívnej matici, ktorá pre každého z nich sumarizuje ich potenciálnu zmysluplnosť zo strategického hľadiska.

 

Veľký dopad/malý vplyv: Pasívni cestujúci

Tí, ktorí sa nezúčastňujú na bežnej podnikovej správe a nezúčastňujú sa aktívne na jej stratégiách, ale sú stále veľmi ovplyvnení prebiehajúcimi činnosťami organizácie; ako napríklad: komunity, banky, miestni tvorcovia politiky, akcionári atď.

 

Veľký dopad/veľký vplyv: Kľúčový hráči

Tí, ktorí veľmi rezonujú z hľadiska výnosnosti a konkurencieschopnosti firmy; ako sú: kupujúci a dodávatelia, zákazníci, konkurenti, výskumné centrá atď.

 
Malý dopad/malý vplyv: Vzdialení bratranci

Klaster s najnižšou prioritou - môžu predstavovať cieľ, pokiaľ firma v úmysle podporiť program „otvorenosti“, ale aj tak nestoja za strategickou prioritou (tj. základné a stredné školy)

 

Malý dopad/ veľký vplyv: Mavens

Mavens predstavujú veľmi zaujímavú kategóriu, s ktorou sa treba vyrovnať: nemôžete na nich taký vplyv ako oni na vás. Obchodné združenia, názorové skupiny a odbory majú v organizáciách veľký vplyv a mali by sa angažovať ako významní sociálni partneri

Networking a možnosti financovaniaClick to read  

Od začiatku minulého desaťročia sa startupy stali celosvetovo prosperujúcim fenoménom.

 

Na rozdiel od „tradičných“ foriem podnikania je pre startupy z dôvodu ich vysokého rizikového koeficientu (nedostatok finančných, hotovostných tokov a úverovej histórie) veľmi zriedkavý prístup k úveru prostredníctvom tradičného úverového rámca (tj. bankovým systémov).

Startup: Aké sú vzťahy medzi financiami a ich životnými cyklami?Click to read  

Počiatočné financovanie sa spolieha na odhodlané sociálno-ekonomické subjekty :

 

Super anjeli
Anjeli
Rizikový kapitál.

 

Na základe množstva zdrojov, ktoré schopní zaručiť, zasahuje každá z uvažovanej kategórie do konkrétneho životného cyklu startup-u.

 

Za 5 etáp startupu sa bežne považuje:

 

 

Zdroj: https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup

 

1. Solution Fit : Začiatok podnikania a rozvoj podnikateľských nápadov
 
2. MŽP (minimálny životaschopný produkt): počiatočná fáza návrhu, vývoja a testovania produktu (služby) + stratégia segmentácie a umiestnenia na trhu.
 
3. Market fit: prvá zákaznícka základňa a schopnosť reagovať na dopyt
 
4. Rozširovanie: exponenciálny rast povedomia o značke a podielov na trhu
 
5. Zrelosť: po piatich rokoch od založenia (zákonnej dĺžky startupu je možné v ceste rastu pokračovať iba dvoma spôsobmi:

 

a) Akvizícia, zvyčajne od veľkých a etablovaných spoločností
b) Kótovanie na burze cenných papierov prostredníctvom IPO (angl. Initial Public   Offering = počiatočná verejná ponuka)
 
 
 
Super Anjeli, Anjeli a Rizikový kapitál:
 
Super Anjelov nemožno správne považovať za investorov: ich príspevok nie je motivovaný osobnými očakávaniami zisku, ale hlavne skutočnou túžbou vidieť úspech blízkeho.

 

VS

 
Podnikateľský Anjeli a ľudia s rizikovými kapitálom, ktorí motivovaní logikou zisku, sú investormi, ktorí od investície očakávajú osobný zisk: ich diferenciácia je motivovaná výškou kapitálu, ktorá je im k dispozícii (v prípade tých druhých je oveľa vyššia).

 

 

Elevator Pitch - Definícia a účelClick to read  

Prvý kontakt medzi investorom a začínajúcim podnikateľom vychádza z veľmi stručného opisu podnikateľského nápadu, ktorý startupista predstavil.

 

Takýto opis je formálne známy ako “Elevator Pitch”: Chytľavá a pútavá prezentácia podnikateľského nápadu zameraná na podmanenie a uchvátenie záujmu investora.

 

Elevator Pitch sú známe tým, že extrémne krátke a výstižné: môžu trvať minimálne 30 sekúnd maximálne do 2 minút.

 

Typický vzorec Elevator Pitch pozostáva z:

 

1. Krátkeho predstavenie seba
2. Podnikateľského nápadu vychádzajúceho z identifikácie neuspokojenej potreby (potrieb)
3. Výhody a využiteľné príležitosti
4. Stručný prehľad stavu trhu (existuje nejaký konkurent? Aká je naša stratégia diferenciácie? Atď.)
5. Aktuálna fáza implementácie a ďalšie potrebné zdroje
6. Závery a formálne finančné požiadavky
 

Kvôli množstvu informácií, ktoré by mal človek byť schopný poskytnúť v takom krátkom časovom rozpätí, je schopnosť vyvinúť efektívny Elevator Pitch všeobecne považovaná za veľmi sofistikovanú kompetenciu.

 

Od tejto chvíle, kedy je (sú) investor (investori) na palube, obaja začínajú rokovania o následnej dohode, ktorá definuje a finalizuje podmienky financovania.

 

Spravidla sa stáva, že Anjel alebo človek s rizikovovým kapitálom poskytuje ekonomické zdroje výmenou za podiely na zisku, čiastočné vlastníctvo obchodnej jednotky (alebo viacerých) a/ alebo kombináciu oboch alternatív. Keywords

Podnikanie, digitálne podnikanie, obchodná stratégia, IKT, digitálny startup, digitálne obchodné prostredie


 Objectives/goals:

• Pochopenie základov digitálneho podnikania
• Osvojenie si základných vedomosti o digitálnom podnikaní
• Spoznáte nové IT riešenia pre riadenie podniku
• Dozviete sa viac o digitálnom startupe


 Description:

Počas vývoja tohto modulu kladie IDP veľký dôraz na predpoklady digitálneho podnikania: tak na jeho koncepčné ako aj operatívne modely.
Po všeobecnom úvode k definíciám digitálneho podnikania zo zdrojov EÚ, v nasledujúcom didaktickom bloku vzdelávací obsah poskytuje výborný prehľad toho, čo to znamená pre konkurencieschopnosť byť digitálne orientovaný riešiteľ problémov a čo je ORM (angl. Online Reputation Management = online riadenie dobrého mena) - dva teoretické modely, ktoré sú dôležitými základmi podnikateľskej konkurencieschopnosti v digitálnom prostredí.
Neskôr, v treťom didaktickom bloku, sa študent učí prístupom k príležitostiam, v popredí ktorých stoja dve hlavné a najbežnejšie IT riešenia aplikované na riadenie podniku: Cloud Computing a Dátová analýza. Pre obe IDP uvádza niektoré konkrétne dôkazy o ich potenciálnom uplatnení a následných výhodách v prostredí podnikania.
Veľký prínos predstavuje posledný didaktický blok, ktorý predstavuje a zahŕňa základy startupu, najmä: prechod od myšlienky k výnosnému podniku, štruktúra a rozvoj podnikateľského nápadu, formálna prezentácia podnikateľského nápadu (tzv. Elevator Pitch, obchodné a finančné plánovanie), networking a stratégie zapojenia zúčastnených strán, možnosti financovania a životný cyklus startupu.
Celkovo možno povedať, že modul spočíva vo veľmi hutnom, jednoduchom a intuitívnom úvode do podnikania v podmienkach digitálneho obchodného prostredia - špeciálne navrhnutého pre konzultácie a vzdelávanie začiatočníkov..


 Bibliography

DE: EU Commission definition:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

DE: OECD definition:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

Digital Transformation –  definition and drivers (OECD):
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cloud-computing-the-concept-impacts-and-the-role-of-government-policy_5jxzf4lcc7f5-en

The Importance of Online Reputation Management for Businesses:
https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

ORM Tools:
https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

Stakeholders Engagement Matrix:
https://www.targetinternet.com/stakeholder-management-for-digital-marketers/  

Start-Up lifecycle:
https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup  Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.