EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Aké zručnosti sú potrebné pre digitálne podnikanie a ako ich zlepšiť?
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Ciele

CieleClick to read  

Na konci tohoto modulu budete vedieť:

 
1. Riadiť užitočné nástroje ako SWOT analýza a Ganttov diagram
 
2. Zapojiť zákazníkov a odberateľov
 
3. Prijímať hlavné stratégie digitálneho vodcovstva
 
4. Prognózovanie a plánovanie podnikateľských príležitostí
 
Plánovanie a riadenie digitálneho podnikania

SWOT analýza Click to read  

SWOT analýza (tiež známa ako SWOT matica) je nástroj strategického plánovania, ktorý sa používa na hodnotenie:

Silných stránok
Slabých stránok
Príležitostí
Hrozieb

projektu, podniku alebo v akejkoľvek inej situácii, v ktorej sa musí organizácia alebo jednotlivec rozhodnúť ako dosiahnuť svoj cieľ.

 

SWOT analýza kombinuje štúdium silných a slabých stránok organizácie, geografickej oblasti alebo odvetvia s analýzou príležitostí a hrozieb v prostredí. SWOT analýza ako taká pomáha pri formulácii stratégie.

Plánovanie a riadenie digitálneho podnikaniaClick to read  

 

 

Štyri kategórie SWOT analýzy (silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby) pochádzajú z jedného reťazca hodnôt, ktoré sú pre spoločnosť vlastné, a možno ich rozdeliť do dvoch kategórií:

 

1. Interné faktory: interné silné a slabé stránky.
2. Externé faktory: príležitosti a hrozby mimo organizácie.

 

Vnútorné faktory možno považovať za silné alebo slabé stránky v závislosti od ich vplyvu na ciele organizácie. To, čo môže byť silou stránkou vzhľadom na jeden cieľ, môže byť slabou stránkou pre iný cieľ.

 

Externé faktory môžu zahŕňať makroekonomické problémy, technologické zmeny, právne predpisy, spoločensko-kultúrne zmeny, ako aj zmeny na trhu a konkurenčné postavenie.

 

 

SWOT analyses are used as input for the generation of possible creative strategies, using the following questions:

 

1.How can we use and exploit every force?
2.How can we improve any weakness?
3.How can you take advantage of every opportunity?
4.How can we reduce each of the threats?
 

Použitie SWOT analýzy je rozsiahle: je možné ju využiť v akomkoľvek rozhodovacom procese, v ktorom bol definovaný požadovaný konečný stav (cieľ). Môže sa použiť aj v období pred krízou a ako preventívne plánovanie v rámci krízového riadenia.

 

SWOT analýza je nevyhnutná na definovanie ďalších krokov v procese plánovania a dosiahnutia cieľov.

 

SWOT analýza sa tiež často používa aj na univerzitách na identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí, hrozieb a oblastí možného rozvoja.

Nástroje na plánovanie: Ganttov diagram Click to read  

Ganttov diagram je podporný nástroj pre riadenie projektov. Je zostavený z vodorovnej osi - predstavujúcej celkový časový rámec projektu, rozdelenej na postupné fázy (napr. dni, týždne, mesiace) - a zo zvislej osi - predstavujúcej úlohy alebo činnosti, ktoré tvoria daný projekt.

 

Príklad Ganttovho diagramu Click to read  

 

Vodorovná os predstavujú sekvencie, trvanie a časové rozpätie každej jednotlivej aktivity projektu (množina všetkých aktivít projektu prostredníctvom štruktúry rozdelenia práce). Tieto aktivity sa môžu prekrývať v rovnakom časovom rozmedzí a naznačujú možnosť paralelného vykonávania niektorých činností.

 

V priebehu projektu je možné do diagramu pridať sekundárne aktivity, šípky alebo farebné označenie, ktoré označujú dokončenie základných aktivít alebo ich integrovanú časť. Na označenie referenčných dátumov sa používa zvislá čiara.

 

Ganttov diagram preto umožňuje grafické znázornenie kalendára aktivít, ktoré sú užitočné pri plánovaní, koordinácii a sledovaní konkrétnych činností v projekte, a poskytuje tak jasnú ilustráciu toho, ako daný projekt napreduje.

Benefity podnikateľského plánovania Click to read  

Podnikateľský plán je písomné zhrnutie podnikateľského návrhu, jeho prevádzkových a finančných podrobností, príležitostí, marketingovej stratégie, ako aj zručností a schopností jeho manažérov. Naznačuje cestu vpred, ako viesť spoločnosť k úspechu.

 

Hlavné benefity podnikateľského plánuClick to read  

1. Potreba vypracovať plán dáva potenciálnemu podnikateľovi možnosť zistiť, ako sa jeho dlhodobá víziou prelína s realitou a objektívne vyhodnotiť šance na úspech.

2. Dobre pripravený podnikateľský plán priťahuje investorov a umožňuje vám komunikovať o potenciáli, ktorý spoločnosť ponúka.

3. Pridaná hodnota, ktorú musí podnikateľský plán explicitne definovať, spočíva predovšetkým v analýze reality a v analýze detailov, aby sa znížila neistota a podnikateľské riziko

 

 

Získanie a riadenie zákazníkov a dodávateľov

Zapojenie zákazníkov onlineClick to read  

Identifikácia a zapojenie zákazníkov je jedným z kľúčových krokov pre úspešné podnikanie. Digitálna transformácia predovšetkým exponenciálne znásobila podnikateľské príležitosti s možnosťou osloviť zákazníkov a inak ťažko dostupné trhy.

 

Profilovanie vášho zákazníka umožní lepšie pochopiť trh a tiež určiť kvalitatívne zlepšenie produktu, ktorý ponúkate. Analýza zákazníckeho profilu vám pomôže pochopiť silné a slabé stránky vašej ponuky s cieľom napraviť prípadné dysfunkcie.

 

Ďalej proces identifikácie je zameraný na to, ktorých dodávateľov potrebujete, aby ste mohli plánovať a optimalizovať predaj ako aj znížiť množstvo odpadu.

 

Kto sú?

Uvedomenie si veku, pohlavia jednotlivých spotrebiteľov, veľkosť odvetvia... Spoločnosti pre firemných klientov vám pomôžu definovať vašich online zákazníkov.

 

Čo ich zaujíma?

Online prostredie vám umožňuje efektívne zohľadniť konkrétne preferencie zákazníkov a dáva vám príležitosť vytvárať produkty, ktoré sú čoraz viac prispôsobené špecifikám vašej cieľovej skupiny.

 

Čo nakupujú online?

Vykonajte podrobnú analýzu trhu: preštudujte si hlavné trhové trendy pre produkt, ktorý chcete ponúknuť. Táto aktivita vám umožní lepšie pochopiť, ako zatraktívniť váš produkt na základe nákupných preferencií vašich potenciálnych zákazníkov.

 

Existujú tri spôsoby, ako porozumieť preferenciám spotrebiteľov

 

1. Predstavte si, čo by ste hľadali, keby ste boli v ich koži, a pozrite sa na svoju podnikateľskú činnosť z ich pohľadu
 
2. Vyhľadávajte a vyhodnocujte údaje o svojich cieľových zákazníkoch, ktorí sa snažia získať čo najviac informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako atraktívne predstaviť váš produkt.
 
3. Požiadajte svojich zákazníkov priamo o spätnú väzbu so zameraním najmä na to, čo je potrebné vylepšiť / ďalej rozvíjať
Vzťahy v digitálnom prostredí: Online VS Offline zapojenieClick to read  

 

 

Online

 

Offline

Časová reakcia

Pokúste sa čo najviac znížiť priemerný reakčný čas zvýšením veľkosti tímu podpory, ktorý odosiela automatizované odpovede prostredníctvom chatovacieho robota

Okamžitá reakcia, pretože je možná priama interakcia

Hmatateľnosť

Buďte k dispozícii a ponúknite volnejšie reklamačné podmienky, aby ste vynahradili skutočnosť, že výrobky nie sú hmatateľné.

Výrobky sú hmatateľné, takže ľudia môžu mať produkt priamo v rukách.

Interakcia so zákazníkmi

Pretože nedochádza k ľudskej interakcii, je dobré mať k dispozícii systém podpory online (napr. živý chat)

Zamestnanci sú fyzicky prítomní, aby ponúkli podporu zákazníkom

Personalizácia

Používajte algoritmy, ktoré skúmajú preferencie spotrebiteľov. Týmto spôsobom budete vedieť, aký druh produktu sa vašim zákazníkom páči a ktoré kanály uprednostňujú

Pracovníci predaja sú prítomní a sú schopní uspokojiť potreby zákazníka

Zákaznícka skúsenosť

Vytvorte užívateľsky prívetivý web, rozloženie a dizajn: spríjemnite zákazníkom zážitok tým, že im pomôžete vybrať produkt, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám.

Rozloženie a dizajn obchodu

Digitálne vodcovstvo

Paradigmy vedenia v digitálnej éreClick to read  

Zatiaľ čo tradičné riadenie vedie organizáciu k udržateľným cestám konkurencieschopnosti a ziskovosti, digitálni vodcovia majú na starosti aj priority digitalizácie. Predstavujú agenta, ktorý udržiava a využíva kultúru inovácií a digitálneho posilňovania.

 

Digitálni lídri podporujú a rozširujú nové riadiace rámce, ktoré narúšajú staromódne schémy, aby prijali riešenia pre budúcnosť v súlade s digitálnymi ekosystémami.  

 

Podľa veľmi rozsiahlej štúdie je možné efektívnych digitálnych vodcov rozlišovať podľa štyroch znakov:

1. Chápu, že digitálna transformácia nie je iba inovačný projekt, ale reštrukturalizácia podniku

2. Vážia si digitálne talenty a investujú do posilnenia svojho tímu

3. Neboja sa vyčleniť finančné zdroje na technológie novej generácie

4. Digitalizácia sa vníma ako jedinečná príležitosť - a nie len ako možná cesta

 

Najdôležitejšie je, že digitálni lídri si dobre uvedomujú, že digitálna inovácia je predovšetkým záležitosťou ľudí a ako je kultúra IKT rozšírená vo všetkých oblastiach podniku. Digitálne povedomie je základným predpokladom, pomocou ktorého sa budujú konkurencieschopné organizácie.

 

Kritické myslenie v ekosystémoch IKTClick to read  

Obrovské množstvo dát voľne dostupných na internete značne sťažuje digitálnym lídrom robenie spoľahlivých, konzistentných a realistických záverov.

 

S cieľom čo najlepšie využiť príležitosti prichádzajúce z digitálneho prostredia sa digitálnym vodcom dôrazne odporúča trénovať svoje kritické myslenie.

 

Rozhodovanie založené na dôkazoch je najsilnejším liekom proti úzkosti spôsobenej neistými scenármi.

 

Byť „kritický“ znamená vývíjať kreatívne riešenia postavené na nestrannom uvažovaní. Rizikovú zložku nie je možné nikdy úplne vylúčiť, je však možné ju drasticky znížiť pomocou nepretržitej a analytickej filtrácie.

 

Analýza digitálneho podnikania

Prognózovanie a plánovanie scenárovClick to read  

Dva dôležité prostriedky pre každého (digitálneho) podnikateľa sú

 

1. Kreativita
2. Schopnosť predvídať trendy

 

Na rozvoj týchto dvoch dôležitých zručností môže analýza správania predstavovať veľmi dôležitý východiskový bod. Ppomôže vášmu podnikaniu dosiahnuť rozhodujúcu konkurenčnú výhodu v umiestnení na (online) trhu.

Schopnosť predstaviť si a plánovať potenciálne scenáre vám umožní spojiť vaše problémy a otázky s konkrétnymi nápadmi, ktoré vám poskytnú riešenia šité na mieru pre vaše podnikanie.

 

Kreativita nie je dôležitá iba od samého začiatku podnikania, ale mala by byť hlavným a trvalým kľúčom pre dobré rozhodovacie procesy. Byť kreatívny vám umožňuje predstaviť si nové riešenia, ktoré vám pomôžu lepšie čeliť výzvam každodenného života v podnikateľskom prostredí.

 

Inovatívne správanie možno opísať v dvoch konkrétnych fázach:

 

1. Nápad: proces vytvárania alebo prijímania nových nápadov, ktoré sa rozvinú do nového produktu, služby, procesu alebo podnikateľského modelu a ktoré prinesú konkrétnu pridanú hodnotu pre zákazníkov / používateľov
 
2. Realizácia: vytvorenie niečoho úplne nového a pridaná hodnota, ktorá predstavuje niečo nové pre budúceho potenciálneho spotrebiteľa. Vytvorenie niečoho, čo neexistuje alebo sa nepoužíva tak, ako zamýšľate, aby ste vytvorili hodnotu pre svojich zákazníkov.
Od nápadu k príležitostiClick to read  
Čo je podnikateľská príležitosťClick to read  

Podnikateľská príležitosť sa vyskytuje, keď vyrobený produkt / tovar / služba uspokojuje potreby trhu, ktoré ešte nie sú uspokojené, alebo definujú inovatívny spôsob, ako efektívne využívať rovnaké zdroje. Kombinácia hľadanej hodnoty a schopnosti vytvárať hodnoty určuje podnikateľskú príležitosť.

 

Investície na spoločnom trhu s elektrickou mobilitou v meste vybavenom potrebnou infraštruktúrou, t. j. cyklistické trasy, nabíjacie miesta, atď., a vývoj integrovanej aplikácie rezervačného systému sú vynikajúcim príkladom podnikateľskej príležitosti.

 

Čo nie je podnikateľskou príležitosťouClick to read  

Podnikateľská príležitosť sa posudzuje aj z hľadiska načasovania. Ak je trh nasýtený, môže byť neskoro predstaviť tovar, ktorý už každý má. Na druhej strane, niekedy ľudia nie sú pripravení, kultúrne aj technologicky, pochopiť ponúkanú hodnotu a možno je to v tomto prípade príliš skoro.

 

Napríklad investícia do elektrickej mobility vo vidieckej oblasti, kde nie je dopyt ani infraštruktúra, by mohla predstavovať nesprávnu voľbu.

Podnikateľský model kanvas pre digitálne podnikanieClick to read  

Podnikateľský model kanvas je grafický nástroj užitočný na vývoj nových podnikateľských modelov alebo na zdokonalenie tých existujúcich. „Podnikateľským modelom“ označujeme súbor organizačných a strategických riešení, ktoré spoločnosti umožňujú vytvárať, distribuovať a získavať hodnotu.

 

Podľa logiky „vizuálneho myslenia“ umožňuje podnikateľský model kanvas vypracovať a klasifikovať zložité koncepcie týkajúce sa fungovania vášho podnikania tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých.

 

Podnikateľský model kanvas predstavuje ideálny nástroj na získanie jasnej a schematickej vízie každého podnikateľského projektu (nielen na vysokých úrovniach). Tento nástroj bude veľmi užitočný pri organizovaní základných činností od otvorenia malej reštaurácie po správu zložitých obchodných systémov.

Analýza digitálneho podnikaniaClick to read  


 Keywords

Podnikanie, Digitálne podnikanie, Biznis plánovanie a riadenie, Digitálny startup, Digitálne biznis prostredie, Digitálne zručnosti, SWOT analýza, Gan


 Objectives/goals:

• Využívanie užitočných nástrojov ako SWOT analýza a Ganttov diagram
• Zapojenie zákazníkov a dodávateľov
• Hlavné stratégie digitálneho vodcovstva
• Prognózovanie a plánovanie vašich podnikateľských príležitostí


 Description:

Prvý didaktický celok je venovaný plánovaniu a riadeniu digitálneho podnikania: modul vyvinutý IHF je zameraný na dva veľmi relevantné nástroje riadenia: SWOT analýzu a Ganttov diagram. Potom nasledujú praktické príklady, ako ich využiť.
Druhý didaktický celok sa týka hlavných techník zapojenia a riadenia zákazníkov a dodávateľov: hlavným cieľom je naučiť sa porozumieť preferenciám spotrebiteľov pri zohľadnení špecifík online trhu, pričom nezabúdame na dynamiku priameho vzťahu so zákazníkom.
Digitálne vodcovstvo je hlavnou témou tretieho didaktického celku, ktorý zdôrazňuje paradigmy vedenia v digitálnej ére a spôsob, ako využívať kritické myslenie podnikateľov v ekosystémoch IKT.
Posledná jednotka modulu je zameraná na biznis analýzu (v digitálnom kontexte) poskytujúcu špecifické techniky na rozvoj podnikateľských nápadov do podnikateľských príležitostí. Podnikateľský model kanvas predstavuje jedinečný nástroj na vývoj nových podnikateľských modelov alebo zdokonalenie už existujúcich.


 Bibliography

Business Model Canvas Template:
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

GANTT Chart:
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Gantt-chart

SWOT Analysis:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.