EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Podnikateľské modely pre digitálne podnikanie
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Úvod do podnikateľských modelov

CieleClick to read  

Na konci tohoto modulu budete:

Chápať koncepciu podnikateľských modelov, ich relevantnosť a využitie
Poznať najvyužívanejšie nástroje na definovanie podnikateľských modelov
Vedieť využiť tieto nástroje v praxi na budovanie podnikov alebo projektov
Rozumieť špecifikám podnikateľských modelov digitálneho podnikania
Poznať klasifikáciu digitálnych podnikateľských modelov
Rozumieť a využívať navrhovanie podnikateľských modelov
 
Predstavenie podnikateľských modelovClick to read  

Pri vytváraní nového podniku sa niekedy môžete príliš zamerať na svoj produkt a zároveň zabudnúť na širší kontext

Nie je to však len samotný produkt, ktorý robí podnik úspešným

Ide o celú logiku toho, ako podnik vytvára, doručuje a získava hodnotu – tj. ide o jeho podnikateľský model

Dobre vytvorený podnikateľský model môže byť kľúčom k úspechu vášho startupu

Podnikateľský model je spôsob, akým spoločnosť vytvára, doručuje a získava hodnotu (Osterwalder & Pigneur, 2010). Jednoduchými slovami: Ako bude vaše podnikanie fungovať?

Pri definovaní vášho nového podnikania máte veľa otázok - o vašom produkte, zákazníkoch, konkurentoch, trhu, komunikácii, dodávateľoch, zamestnancoch a ... o zarábaní peňazí

Logika zhotovenia podnikateľského modelu vás prevedie procesom zodpovedania týchto otázok a pomôže vám pokryť všetky dôležité aspekty vášho budúceho podnikania

Podnikateľský model ≠ Podnikateľský plán

 

Podnikateľský model kanvasClick to read  

Je vizuálne znázornenie podnikateľského modelu v jednostranovom formáte

Je to „spoločný jazyk“ každého, kto hovorí o podnikateľských modeloch, t. j. široko používaný bežný nástroj na definovanie podnikateľského modelu.

Umožňuje stručne opísať a načrtnúť kľúčové prvky vášho podnikania

Jednoduchý (ale nie príliš), relevantný a intuitívny, veľmi rýchly

Ľahko pochopiteľný, ale ťažko zvládnuteľný

 

9 základných stavebných blokov

Pokrývajú hlavné oblasti podnikania: zákazníci, ponuka, infraštruktúra, finančná životaschopnosť - čím sa presunie zameranie z produktov a služieb na celkovú prevádzku a prostredie

Zákaznícke segmenty

·Skupiny ľudí alebo organizácií, ktoré chcete osloviť

·Musíte navrhnúť celý podnikateľský model okolo dôkladného pochopenia konkrétnych potrieb zákazníkov

Navrhovaná hodnota

·Hodnota, ktorú vytvoríte (napr. riešením problému alebo uspokojením potreby) pre vaše zákaznícke segmenty vďaka súboru vašich produktov/služieb

·Buďte sústredení na hodnotové prvky, nie na funkčnosť alebo technické detaily

Kanály

Ako bude vaša firma komunikovať a ako dosiahnete vaše zákaznícke segmenty, aby ste mohli doručiť svoj návrh hodnoty?

Vzťahy so zákazníkmi

Aké typy vzťahov vytvoríte so svojimi konkrétnymi zákazníckymi segmentami?

Kľúčové zdroje

Aké sú najdôležitejšie aktíva, ktoré sú potrebné na to, aby váš podnikateľský model fungoval? (tj. vytvorenie a ponúknutie navrhovanej hodnoty, dosiahnutie vášho trhu, udržanie si vzťahov so zákazníkmi, generovanie výnosov)

Kľúčové aktivity

Aké sú najdôležitejšie veci, ktoré musíte urobiť?

Kľúčové partnerstvá

Kto sú dodávatelia a partneri, ktorých potrebujete, aby váš podnikateľský model fungoval?

Nákladová štruktúra

·Najdôležitejšie náklady potrebné na fungovanie vášho podnikateľského modelu

·Môžete ich vypočítať, keď poznáte svoje kľúčové aktivity, kľúčové zdroje a kľúčové partnerstvá

Príjmové toky

·Ako budete generovať výnosy z jednotlivých zákazníckych segmentov?

·Mali by zodpovedať hodnote, ktorú sú vaši zákazníci skutočne ochotní zaplatiť

 

 
Lean kanvasClick to read  

Nástroj vyvinutý ako adaptácia biznis modelu kanvas s cieľom, aby lepšie vyhovoval stratupom

Inšpirovaný prístupom “lean startup approach” a vyvinutý Ashom Mauryom

Poukazuje na správne pochopenie problémov zákazníkov

Štyri z pôvodných stavebných blokov BMK boli vymenené, aby lepšie reflektovali potreby nových podnikov a prístup Lean start-up (Problém, Riešenie, Kľúčové metriky a Neférová výhoda – Kľúčoví partneri, Kľúčové aktivity, Kľúčové zdroje, Vzťahy so zákazníkmi)

 

Problém

Aký je konkrétny problém vašich potenciálnych zákazníkov, ktorý sa snaží váš produkt vyriešiť?
Väčšina startupov zlyhá lebo sa sústredia na riešenie zlého problému
“Problém dobre definovaný, je problém, ktorý je z polovice vyriešený”

Riešenie

·Aké riešenie na základe problému vašich zákazníkov navrhujete?
·Nezameriavajte sa na vlastnosti alebo technické parametre, sústreďte sa na to, ako riešite problémy / potreby svojich zákazníkov a aké výhody im z toho plynú

Kľúčové metriky

· Aké metriky plánujete sledovať?

· V každej fáze vývoja existuje iba niekoľko kľúčových metrík, ktoré vám povedia, či ste na dobrej ceste. Časom menia, takže sledujte a aktualizujte ich

Neférová výhoda

Čo sú / budú veci, ktoré vám môžu pomôcť udržať si náskok pred konkurenciou? Uistite sa, že je to niečo, čo sa nedá ľahko kopírovať, napodobniť alebo kúpiť

Uvedomte si, že všetky úspešné podniky priťahujú konkurenciu

 

Podnikateľské modely pre digitálne podnikanie

ÚvodClick to read  

Digitálne podnikanie je potrebné vnímať ako holistický prístup k mysleniu, ktorý zahŕňa všetky procesy organizácie

Štúdie preukázali, že malé a stredné podniky rastú 2-3krát rýchlejšie, ak implementujú nové digitálne technológie

Obzvlášť populárne sú sociálne médiá, analýza veľkých dát, mobilné a cloudové riešenia, ktoré pomáhajú zlepšovať obchodnú prevádzku, biznis informácie, zainteresovanosť zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán

Digitálne podnikanie zároveň vytvára potrebu prispôsobiť podnikateľské modely nových i existujúcich spoločností

 

Koncepcia a charakteristika digitálnych podnikateľských modelov ModelsClick to read  

Digitálny podnikateľský model môžeme definovať ako model, ktorý využíva digitálne technológie na zlepšenie niekoľkých aspektov organizácie a pomáha vylepšiť jej hodnotovú ponuku.

Budovanie digitálneho podnikateľského modelu si vyžaduje nové spôsoby myslenia, zahŕňajúce:

Zákazníkov/používateľov, ktorým poskytujú určité výhody
Produkty/služby, ktoré transformujú niečo vzácne na niečo potenciálne neobmedzené
Distribúcia prostredníctvom rôznych kanálov na internete
Navrhovaná hodnota doručená s jednoznačnou výhodou pre klienta

 

 
Klasifikácia digitálnych podnikateľských modelovClick to read  

Digitálne podnikateľské modely môžeme rozdeliť na dva typy z pohľadu využívania digitálnych technológií:

Čisto digitálne podnikateľské modely – vytvárajú, získavajú hodnotu a budujú svoj podnikateľský model na digitálnych prostriedkoch bez použitia fyzických aktív pri svojich činnostiach v oblasti vytvárania hodnoty (Google, Airbnb, ...)
Digitálne umožnené podnikateľské modely – Vyžadujú si využitie fyzických aktív a digitálnych prostriedkov na vytvorenie hodnoty (Amazon, Etsy, ...)

Digitálne podnikateľské modely môžeme rozdeliť do nasledovných segmentov:

 

Digital Business Model Classification Click to read  

Podnikateľské modely vzťahujúce sa k obsahu - sú zamerané na zhromažďovanie, výber, systematizáciu, kompiláciu a doručenie obsahu na internetových platformách. Ich hlavným znakom je, že sprístupňujú obsah. Príklady takýchto podnikateľských modelov sú Spotify, Wikipédia, Coursera, atď.

Podnikateľské modely vzťahujúce sa k obchodu pozostávajú z iniciovania, vyjednávania a vyrovnania transakcií cez internet. V tomto konkrétnom prípade si najväčšiu pozornosť získali eBay, PayPal a Amazon.

Podnikateľské modely vzťahujúce sa ku kontextu sú zamerané na klasifikáciu a systematizáciu informácií na internete. Môžu byť zamerané na poskytovanie vlastného obsahu alebo navigáciu a zlepšenie transparentnosti trhu vylepšením získaných výsledkov vyhľadávania. Asi najznámejšou je spoločnosť Google, ale aj Zahoo a Bing.

Podnikateľské modely vzťahujúce sa k spojeniu/prepojeniu umožňujú rôzne možnosti výmeny informácií a interakcie v digitálnych sieťach, ako sú Facebook alebo Gmail.

V súčasnosti môžeme vidieť posun smerom k hybridným digitálnym podnikateľským modelom. Napríklad Google začínal iba ako webový adresár (kontextový segment), ale v posledných rokoch ponúka aj rôzne produkty, ktoré je možné prepojiť s ostatnými segmentmi podnikateľských modelov.

Výhody hybridných podnikateľských modelov:

Digitálne služby sú charakteristické vysokými fixnými nákladmi a nízkymi variabilnými nákladmi, preto sú úspory z rozsahu vyššie
Jeden bod prístupu k rôznym informáciám je pohodlný pre používateľov
Nové ziskové príležitosti vyplývajú z jednotnej ceny za balík služieb
Typy digitálnych podnikateľských modelovClick to read  

Najbežnejšie typy digitálnych podnikateľských modelov sú: otvorený zdroj, zadarmo (free), predplatné, na požiadanie (on-demand) a elektronický obchod.

Otvorený zdroj - sprístupňuje a umožňuje upravovať softvér komunite priaznivcov. Tento model môže byť využitý prostredníctvom prémiového predplatného alebo účtovaním poplatkov za služby s ním spojené.

Výhody sú:

Rýchla distribúcia prostredníctvom bezplatných licencií
Rýchly a efektívny vývoj
Platené predplatné pre prémiových alebo podnikavých zamestnancov

Tento podnikateľský model implementuje napr. Red Hat, Mozilla, etc.

Zadarmo (Free) model - založený na myšlienke, že produkt je vydaný zadarmo a keď sa zapojí dostatočné množstvo ľudí, nájde sa monetizačný model. Tento podnikateľský model funguje dobre pre produkty, ktoré sa rýchlo rozširujú a spoločnosti ako Google alebo Facebook takto začali.

 

Existujú rôzne spôsoby, ako speňažiť poskytované služby:

Platená verzia pokročilého produktu (freemium)
Na viacstranných platformách, jedna strana strana má k dispozícii prístup zadarmo, zatiaľ čo druhá strana to financuje (asymetrický model)
Poskytovanie školiacich materiálov alebo iných produktov súvisiacich s hlavným produktom (vzdelávací model)

Predplatné - široko používaný spoločnosťami Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO Go atď. Zákazník pravidelne platí za prístup k službám.

Výhody tohoto modelu sú:

Lojálna zákaznícka základňa
Predvídateľné a opakujúce sa príjmy
Jasnejšie a ľahšie prístupné zákaznícke segmenty

Produkcia originálneho obsahu je kľúčom k udržaniu existujúcich zákazníkov alebo predplatiteľov, ktorých je potrebné stimulovať k obnove ich predplatného. Zvyčajne sú potrebné značné investície do údržby infraštruktúry, ponúknutia zákazníkom to, čo chcú, a sprostredkovania dobrých zákazníckych skúseností.

On-demand model - umožňuje ľuďom prístup k požadovanému obsahu v rôznych časových intervaloch. Napríklad spoločnosti ako Uber alebo Lyft umožňujú ľuďom ľubovoľne komunikovať a uskutočňovať transakcie za služby, zatiaľ čo vyberajú poplatok od oboch strán transakcie.

 

Elektronický obchod – je založený na online obchode, ktorý je možné prevádzať cez počítače, tablety alebo smartphony, a zahŕňa knihy, hudbu, lístky alebo finančné služby. Podnikateľský model elektronického obchodu pomáha vybudovať široké zastúpenie na trhu s lacnejšími a efektívnejšími distribučnými kanálmi. Príkladom je Amazon, eBay, alebo Etsy.

Navrhovanie podnikateľských modelov pre digitálne podnikanieClick to read  

Nájsť ten správny digitálny podnikateľský model je zložitý proces. Cieľom každej spoločnosti je vytvoriť atraktívny, opakovateľný a škálovateľný podnikateľský model, ktorý si vyžaduje proces, ktorý zosúladí podnikanie s prostredím.

Pyramída podniku je koncept na štruktúrovanie procesu hľadania s cieľom identifikovať vhodný podnikateľský model. Štrukturuje kritické podnikateľské predpoklady, zatiaľ čo tie najkritickejšie sa nachádzajú v spodnej časti pyramídy.

 

Pyramída podniku (Göcke, 2017)

Prvou časťou pyramídy umiestnenej na spodku je atraktivita trhu, ktorá sa zameriava na potenciálnych zákazníkov, najmä veľkosť alebo rast skupiny zákazníkov.

Fit zákazník-problém predstavuje naliehavý problém potenciálnych zákazníkov.

Fit problém-riešenie je, keď sa snažíme zistiť, či zákazníci nielen uprednostňujú naše riešenie, ale či sú zaň ochotní zaplatiť.

Vo faze product-trh, dame k dipozícii produkt zákazníkom a zisťujeme, či získa trakciu vďaka opakovaným výnosom, retencii zákazníkov a ich odporúčaniam.

Na základe vhodnosti podnikateľského modelu (fit podnikateľského modelu) musíme overiť fungovanie podnikateľského modelu a identifikovať čiastkové výhody pre nových používateľov.

Na úrovni škálovania prispôsobujeme podnikateľský model lokálnemu kontextu a zisťujeme, ktoré prvky je možné štandardizovať.

V mnohých prípadoch sa inovácie uskutočňujú kombináciou aspektov existujúcich podnikateľských modelov a vytvorením jedinečného vzorca.

Napríklad spoločnosť Google, ktorú sme už spomínali, na začiatku len predávala reklamné miesta na svojich vyhľadávacích stránkach pomocou svojich predajcov rovnako ako klasická spoločnosť. Jej rast sa výrazne zrýchlil, keď spoločnosť Google konečne predstavila svoje dve primárne reklamné platformy (AdWords a AdSense).

Tiež Netflix predtým, ako sa stal streamovacou platformou, bol DVD-požičovňou, ale keď sa streaming stal udržateľným, vyvinul sa jeho podnikateľský model.

Teraz by ste mali mať dobrý prehľad o podnikateľských modeloch, o nástrojoch používaných na identifikáciu vášho podnikateľského modelu a o digitálnych podnikateľských modeloch, ich klasifikácii a rôznych druhoch.

Nezabudnite, že pre digitálne podnikanie budete musieť nájsť svoj vlastný jedinečný vzorec podnikateľského modelu, ktorý umožní vášmu podnikaniu sa rozšíriť a prosperovať.

Veľa šťastia! Keywords

podnikateľské modely, digitálne podnikanie, biznis model kanvas, lean kanvas


 Objectives/goals:

• pochopiť koncepciu podnikateľských modelov, ich relevantnosť a využitie
• oboznámiť sa s najčastejšie používanými nástrojmi na definovanie podnikateľských modelov
• naučiť sa používať tieto nástroje v praxi na budovanie podnikov alebo projektov
• porozumieť špecifikám podnikateľských modelov digitálneho podnikania
• oboznámiť sa s klasifikáciou digitálnych podnikateľských modelov
• pochopiť a využívať navrhovanie podnikateľských modelov


 Description:

Prvá časť tohto modulu je venovaná úvodu do podnikateľských modelov, kde sa zoznámite s konceptom podnikateľských modelov a pochopíte základnú logiku najčastejšie používaných nástrojov na definovanie podnikateľských modelov – biznis model kanvas a lean kanvas. Druhá časť je zameraná na digitálne podnikateľské modely, kde sa oboznámite s ich koncepciou a charakteristikami, klasifikáciou digitálnych podnikateľských modelov, ako aj vybranými typmi digitálnych podnikateľských modelov. Na konci modulu sa zoznámite aj s metodikou navrhovania digitálnych podnikateľských modelov.


 Bibliography

Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Smith, A. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, 1st ed.; Wiley and Sons: New York, NY, USA.

Wirtz, B. W. (2019). Digital business models. Concepts, models, and the alphabet case study. Springer Nature Switzerland.

Göcke, L. (2017). Why the Venture Pyramid changes how you think about innovation. https:// www.swan.ventures/blog/2017/8/22/venture-pyramid.

Soltanifar, M., Hughes, M., & Göcke, L. (Eds.). (2021). Digital Entrepreneurship. Future of Business and Finance. doi:10.1007/978-3-030-53914-6 

https://fourweekmba.com/digital-business-models/#Digital_is_not_just_about_the_productservice Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.