EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Digitálne zručnosti na správu financií startupu
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


TRADIČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA PODNIKANIA

Ciele moduluClick to read  

Na konci tohto modulu budete vedieť :

Identifikovať a prediskutovať tradičné zdroje financovania podnikania.
Prezentovať a charakterizovať inovatívne zdroje financovania startupov.
Vypracovať analýzu výhod a nevýhod využívania rôznych foriem financovania podnikania. 
Prispôsobiť formu financovania navrhovanému podnikateľskému zámeru.
 
TRADITIONAL SOURCES OF BUSINESS FINANCINGClick to read  

Osobné úspory

Najmä v počiatočnej fáze podnikania, keď je riziko zlyhania podniku vysoké.
Najzrejmejší zdroj financovania podnikania, najmä pre startup.
Tento typ kapitálu sa nazýva vlastný kapitál, ale to neznamená, že jeho použitie nič nestojí.
Niekedy je to potrebné pri podávaní žiadosti o externé financovanie; ako forma zábezpeky.
Súkromný (vlastný) kapitálClick to read  

Finančný (alebo v položke) príspevok vlastníka/(ov) spoločnosti, spoločníkov alebo akcionárov.
Vlastníci sa rozhodujú nezávisle, v ktorej časti a na čo budú prostriedky alokované.
Je to často nákladnejší zdroj financovania ako cudzí kapitál (napr. pôžička) no je jediným, ktorý sa dá použiť.
Použitie vlastného imania sa považuje za investíciu, a nie za záväzok, ako tomu je v prípade dlhu.

 

 
Náklady súkromného kapitáluClick to read  

Ako každý kapitál, má aj svoju cenu.
Jeho cena sa zvyčajne identifikuje s takzvanými alternatívnymi nákladmi - príležitosťami alebo premeškanými príležitosťami, t.j. mierou návratnosti, ktorá by sa očakávala, keby sa rovnaké „euro“ investovalo do iných aktív/investícií.
Vzhľadom na riziko nevrátenia investovaného kapitálu sú jeho náklady relatívne vyššie ako pri použití externého kapitálu (v prípade možného bankrotu - pri vymáhaní prostriedkov majú prednosť veritelia spoločnosti a poslednými sú vlastníci).
 
Výhody a nevýhody súkromného kapitálu Click to read  
Cudzí kapitálClick to read  

Kapitál uvedený do používania počas obdobia uvedeného v zmluve.
Má ďalšie úrokové náklady.
Spoločnosť s ním zaobchádza ako so záväzkom, ktorý by sa po ukončení zmluvy mal vrátiť požičiavajúcej inštitúcii spolu s ďalšími poplatkami (podľa úrokovej sadzby pôžičky).
Výhody a nevýhody cudzieho kapitálu Click to read  
Financovanie od tzv. prvej línieClick to read  

Z angl. 3F (founders, family, friends), čo znamená - zakladatelia, rodina, priatelia a ďalší naivne veriaci v úspech iniciatívy. Podľa prieskumu uskutočneného OECD je najpopulárnejším zdrojom počiatočného financovania po vlastných úsporách bez ohľadu na skupinu respondentov (pohlavie, vek, vzdelanie atď.)
Hlavný cieľ - ukázať, že podnikateľ vo vlastný nápad, navyše jeho rodina a priatelia sú ochotní riskovať a investovať do rozvoja tohto nápadu
Takéto investície by sa mali uskutočňovať s rovnakou starostlivosťou a formálnosťou ako pre externých investorov.
 
Výhody:
nižšie náklady na požičanie kapitálu ako pri formálnych zdrojoch financovania.
 
Nevýhody:
riziko nedorozumení, potreba vrátiť akcie spoločnosti alebo rozdelenie zisku.
 
Externé formy financovania – bankové úveryClick to read  

Pravdepodobne najstarší tradičný zdroj financovania podnikateľských aktivít.

úver ≠ pôžička

Bankové úvery sú poskytované výhradne bankami na účel uvedený v zmluve a s prihliadnutím na ustanovenia Zákona o bankách.

Pôžičky - iné inštitúcie (nie len finančné), ak majú len tieto prostriedky s prihliadnutím (iba) na ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Čo je úverová politika?Click to read  

V rámci svojej politiky sa banky snažia eliminovať investičné riziko, čo v praxi znamená, že situácia osoby / inštitúcie žiadajúcej o úver sa prísne hodnotí.
Každá banka má svoju vlastnú úverovú politiku prispôsobenú aktuálnej situácii v ekonomike, reguláciám trhu zhora nadol, ako aj aktivitám konkurencie.
Každá banka navyše analyzuje úverové riziko podľa svojich vlastných stratégií a tiež určuje svoje vlastné požiadavky na bonitu.
Každá banka analyzuje úverové riziko podľa svojich vlastných stratégií a tiež určuje svoje vlastné požiadavky na bonitu.
Ako každý podnik, aj banky často definujú cieľovú skupinu klientov a pre túto skupinu vyvíjajú finančné produkty.
Banky však nemôžu slobodne diktovať ceny, pretože všetky činnosti týchto inštitúcií sú regulované vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

 

 
Čo je bonita?Click to read  

Bonita je schopnosť splácať potenciálny dlh (úver/ pôžičku s úrokmi a inými poplatkami).

Pri žiadosti o bankový úver musíte preukázať príslušnú úverovú históriu, často aj kolaterál (napr. nehnuteľnosť). Preto majú startupy ťažkosti so získaním pôžičky od banky.

Bonita a potrebné dokumenty?Click to read  

Spoločnosť, ktorá žiada o pôžičku, musí inštitúcii poskytnúť regis-tračné a finančné dokumenty, ako sú súvahu, výkaz ziskov a strát a výkaz hotovostných tokov, ako aj plnenie povinností voči verej-ným a právnym inštitúciám (Daňový úrad, príspevky na zdravotné a sociálne zabezpečenie).
Fyzické osoby však musia predložiť svoj profil spoľahlivého dlžníka, okrem iného vrátane vyhlásení o úverových záväzkoch a výšky dosiahnutého príjmu.
Výhody a nevýhody financovania bankovým úveromClick to read  
Externé zdroje financovania - Vládne grantyClick to read  

Vládne granty (resp. dotácie) sú peniaze, ktoré vláda poskytuje spoločnosti, aby jej pomohli počas určitého časového úseku rásť.

Granty poskytujú finančné zdroje, ktoré je možné použiť (v závislosti od programu) na začatie podnikania, vývoj nového produktu alebo nákup potrebného vybavenia.             • Najväčšou výhodou dotácie je skutočnosť, že ide o nenávratnú podporu, t.j. nemusíte ju splácať ani platiť úroky z prijatej sumy.

Získanie dotácie sa dá často považovať za mimoriadne časovo náročný a komplikovaný proces

Navyše existencia mnoho ochotných ľudí znamená, že musíme brať do úvahy, že náš nápad nedostane podporu.

Ďalej môžu byť granty zamerané na úzku špecializáciu, medzery na trhu, čo môže sťažiť získanie grantu, alebo dokonca nájsť taký program, v ktorom sa môže náš projekt kvalifikovať na hodnotenie.

Samotné prijatie dotácie súvisí aj s potrebou vysporiadať pridelené peniaze, existujú kritériá na vynakladanie získaných prostriedkov, ktoré je potrebné prísne monitorovať.

Štandardne sa dotácia prideľuje na konkrétny projekt, účel, menej na takzvaný „startup“.

V závislosti od vládneho dotačného programu musí podnik pripraviť súbor rôznych dokumentov, medzi tie najbežnejšie však patrí podnikateľský plán (ako dokument znázorňujúci multidimenzionálne predpoklady podniku), ako aj popis samotného nápadu.

Podrobné kroky a požiadavky týkajúce sa žiadosti o štátne dotácie sa môžu od programu ku programu líšiť.

Činnosti zamerané na získanie finančných prostriedkov:

1. Pozorne si prečítajte a pochopte požiadavky orgánu poskytujúceho pomoc.

2. Zistite, či je toto financovanie vhodné pre váš nápad.

3. Pripravte veľmi podrobný popis projektu, účelu a toho, ako dotácie ovplyvnia jeho dosiahnutie.

4. Zapíšte si informácie o spoločnosti, jej predstaviteľoch, ktorí sa uchádzajú o financovanie - skúsenosti, vedomosti, zručnosti - najmä v oblasti budúcich investícií, ako aj história spoločnosti na trhu.

5. Ocenenie a obdobie realizácie projektu - náklady na realizáciu projektu a požadovaná výška podpory, čas realizácie.

 

Výhody a nevýhody financovania – Vládne grantyClick to read  
Externé zdroje financovania – Úvery pre startupyClick to read  

Existujú národné programy, ktoré ponúkajú úvery poskytujúce finančnú pomoc ľuďom všetkých vekových skupín na začatie alebo rozvoj podnikania pôsobiaceho na trhu do jedného roka.
Dôležité je, že okrem finančnej podpory poskytujú tieto programy aj podporu súvisiacu s obsahom.
Aj v súvislosti s finančnými prostriedkami z Európskej únie sa vytvárajú programy, ktoré realizujú miestne samosprávy alebo iné inštitúcie ponúkajúce úvery za zvýhodnených podmienok, ale často zamerané na konkrétne skupiny budúcich podnikateľov.
Výhody a nevýhody financovania – Úvery pre startupyClick to read  
Externé zdroje financovania - Miestne inštitúcie/Podnikateľské agentúry (Miestne orgány)Click to read  

Existujú aj možnosti finančnej podpory na miestnej úrovni.
Mnoho miestnych orgánov vytvára útvary, ktorých úlohou je podporovať miestne podnikanie - ak nebudú ponúkať financovanie, určite budú mať kancelársky priestor pre nových podnikateľov alebo uvedú iné miestne zdroje finančnej podpory.
Crowdfunding

Čo je to crowdfunding?Click to read  

Crowdfunding je forma financovania rôznych typov projektov zo strany komunity, ktorá je alebo bude organizovaná okolo týchto projektov;

Projekt je financovaný prostredníctvom veľkého množstva malých, jednorazových platieb od záujemcov o projekt;

 

Crowdfunding na báze darov (1)

tento crowdfunding je založený na daroch. Stáva sa to, keď ľudia darujú peniaze konkrétnej kampani, spoločnosti alebo osobe a na oplátku nič nedostanú.

Pôžičkový crowdfunding (2)

spolieha na pôžičky, ktoré sú formou skupinového financovania. Peniaze zastavené sponzormi sú pôžičkou a musia byť v stanovenej lehote splatené aj s úrokmi.

Crowdfunding na báze odmeny (3)

nastáva, keď darcovia (ľudia, ktorí finančne podporujú daný projekt) niečo za svoj dar dostanú (napr. produkt, poukážka na jeho nákup za zníženú cenu atď.)

Podielový crowdfunding (4)

crowdfunding vám umožňuje odovzdať časť svojich akcií výmenou za financovanie.

Tieto typy darov sú investíciou, kde účastníci dostávajú podiely v spoločnosti na základe hodnoty poskytnutého financovania.

 

Kedy zvoliť crowdfunding? (1 z 2)

 • Keďsa podnikateľ zameriava na financovanie jedného projektu (s crowdfundingom sa nenarába ako s trvalým financovaním svojho podnikania);

Keď subjekt má a vyvíja obchodný model a vie, ako bude vyrábať a distribuovať svoje výrobky/služby;

• zaobchádza s crowdfundingom ako s akýmsi predpredajom, vďaka ktorému dokáže za ponuku, ktorú len vyrobí a uvedie na trh vopred vyzbierať peniaze;

Kedy zvoliť crowdfunding? (2 z 2)

Predpokladá popularizáciu projektu prostredníctvom crowdfundingu a verí v marketingovú hodnotu tohto typu kampaní;

Ak ste si vedomý, že to nie sú ľahko zarobené peniaze a že iba profesionálne podniky sa vo všetkých ohľadoch dokážu vyrovnať s časovým tlakom a tisíckami investorov.

 

 

Vybrané výhody a nevýhody crowdfundingu Click to read  
Faktory úspechu crowdfundingových projektov Click to read  

Faktory úspechu crowdfundingových projektov (1 z 2)

1. Výber správnej platformy (šitej na mieru projektu).

2. Stanovte si realistický cieľ (napr. výšku očakávaného financovania), ako dĺžku trvania kampane.

3. Vypracovanie marketingových materiálov (najlepšie prispôsobených a vecne prepracovaných).

4. Príprava súboru ocenení diferencovaných podľa výšky poskytnutého financovania.

Faktory úspechu crowdfundingových projektov (2 z 2)

5. Šírenie informácií o kampani najskôr medzi rodinou a priateľmi a potom v externom prostredí.

6. Udržiavanie kontaktu s ľuďmi, ktorí prispeli ako počas crowdfundingovej kampane tak aj po jej ukončení.

Rizikový kapitál

Rizikový kapitál - definíciaClick to read  

Rizikový kapitál je forma strednodobej investície do akcií podniku v ranom štádiu jeho vývoja. Vysoké riziko spojené s investíciou je kompenzované vyššou očakávanou mierou návratnosti investícií. Rizikový kapitál je jedným zo špecializovaných segmentov trhu súkromného kapitálu.

História začiatkov rizikového kapitálu Click to read  

1. Rizikový kapitál v stredoveku
2. Rizikový kapitál počas prvej priemyselnej revolúcie
3. Rizikový kapitál po druhej svetovej vojne
4. Rizikový kapitál v 70. rokoch 20. storočia
5. Rizikový kapitál v 80. rokoch 20. storočia a po ňom
Podstata rizikového kapitáluClick to read  

Fondy rizikového kapitálu hľadajú nádejné startupy alebo ľudí s inovatívnym nápadom. Je bežné, že tieto fondy hľadajú nové pod-niky v rýchlo rastúcich odvetviach. Po nájdení vhodného subjektu na oplátku za akcie v ňom poskytnú kapitál, ktorý mu umožní začať a rozvíjať svoju činnosť. Fondy rizikového kapitálu najčastejšie ne-kúpia väčšinový podiel v danom subjekte. Ich účelom nie je prevziať alebo riadiť takýto subjekt.

Fond investuje kapitál v strednodobom horizonte.

 

Fázy rozvoja podniku a kapitálového záväzku fondov rizikového kapitálu Click to read  

1. Predštartová fáza (počiatočné financovanie)
2. Startup fáza
3. Vývojová fáza
4. Fáza rozširovania
5. Fáza vstupu strategického investora alebo ponúkanie akcií na burze

 

Názov sekcie: Výhody a nevýhody rizikového kapitálu Click to read  
Rizikový kapitál v praxi Click to read  

Mnoho spoločností, v súčasnosti magnátov na svetovom trhu, používalo tento typ podpory.

Rizikový kapitál okrem iného využívali:

 

Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter, Gupon, Intel, Microsoft, Hewlett, Packard, Compaq, Lotus, Xerox

PODNIKATEĽSKÍ ANJELI

Kto sú podnikateľskí anjeli? Click to read  

sú to súkromní investori (zvyčajne s rozsiahlymi obchodnými skúsenosťami), ktorí investujú do spoločností v ich počiatočných štádiách vývoja výmenou za upísanie niektorých svojich podielov alebo akcií;
 
Proces financovania projektu (1 z 2)
Fáza 1 – Prihlásenie sa podnikateľa do siete podnikateľských anjelov s konceptom obchodného projektu.
Fáza 2 –  Vstupná analýza predloženého projektu (a v prípade kladného posúdenia prezentácia podnikateľského zámeru projektu).
Fáza 3 – Výsledkom prijatia podnikateľského plánu je odporúčanie projektu na financovanie a zahŕňa predstavenie celkovej koncepcie alebo prezentácie projektu.
 
Proces financovania projektu (2 z 2)
Fáza 4 – Zahŕňa vyjednávanie podmienok spolupráce, ako aj hĺbkovú obchodnú analýzu predloženého konceptu, projektu.
Fáza 5 – Po dohode oboch strán je podpísaná zmluva a podnikateľský anjel platí pevnú sumu výmenou za prevod časti akcií.
Výhody a nevýhody financovania podnikateľskými anjelmi (PA)Click to read  

Výhody

Nevýhody

PA prinášajú podniku pridanú hodnotu nielen vo forme kapitálu, ale aj know how.

Problémy so získavaním ďalších časť emisie cenných papierov kapitálu na financovanie vývoja projektu.

Relatívne nízke náklady na získanie kapitálu.

Nie každý PA hrá aktívnu úlohu v projekte, do ktorého vložil kapitál.

Podpora subjektov v počiatočnej fáze vývoja s dôrazom na spoločnosti so špičkovým technologickým potenciálom.

Očakávania PA ovplyvňovať činnosti spoločnosti.

Pridané bonusy: pákový efekt, záruky za pôžičky, nie príliš vysoký investičný poplatok.

Neregulovaná emisia množstva akcií v podporovanom podniku.

Podnikateľskí anjeli v praxiClick to read  

Ak chcete získať obchodného anjela, musíte venovať pozornosť niekoľkým problémom, ktoré určujú váš úspech:
1. Potrebujete vedieť, akého investor hľadáte.
2. Hľadajte v blízkosti domova.
3. Web, web a - opäť - web.
4. Uvedomte si, že anjeli zriedka lietajú sami.
5. Využite služby spojenia podnikateľských anjelov s investormi dostupné na internete.
6. Úsilie „loviť“ podnikateského anjela stojí za to a rozsah výhod presahuje finančnú podporu.
STARTUP AKCELERÁTORY

Čo sú startup akcelerátory?Click to read  

Akcelerátorske programy, všeobecne známe ako akcelerátory, podporujú podniky v najskorších fázach vývoja. Oblasťou ich záujmu sú niekedy ľudské tímy, ktoré už majú vyvinutý produkt alebo službu, ktorú chcú komercializovať. Pomoc môže zahŕňať jednak financovanie, ale aj podstatnú podporu v rôznych iných oblastiach napr. právo, účtovníctvo, marketing alebo manažment. Inkubátory môžu subjektom tiež poskytnúť potrebný priestor a infraštruktúru v podobe kancelárskych priestorov, vybavenia alebo kancelárskych potrieb.

Typy startupových akcelerátorovClick to read  

1. Akcelerátory prevádzkované investičnými fondmi
2. Podnikové akcelerátory
3. Verejné akcelerátory (EÚ, vládne alebo miestne) a tie, ktoré vytvárajú mimovládne inštitúcie
4. Akademické akcelerátory
Faktory výberu správneho akcelerátoraClick to read  

1. Hodnota startupového portfólia daného akcelerátora
2. Veľkosť startupového portfólia daného akcelerátora
3. Prežitie startupov
4. Spokojnosť subjektov, ktoré ukončili spoluprácu s akcelerátorom

 

 
Advantages and disadvantages of startup acceleratorsClick to read  
Startupové akcelerátory v praxiClick to read  

Na svete existuje obrovské množstvo spúšťacích akcelerátorov. Ďalej uvádzame niektoré z najväčších spoločností z hľadiska financovania a počtu subjektov, ktorým sa poskytuje služba.

 

Y Combinator, Techstars, 500startups, AngelPad, Seedcamp, DreamIT Ventures

 

PODNIKATEĽSKÉ INKUBÁTORY

Čo sú podnikateľské inkubátory?Click to read  

Podnikateľské inkubátory sú inštitúcie rôznych právnych foriem, ktorých účelom je podpora podnikania v jeho počiatočnej fáze.

Hlavnými cieľovými skupinami, ktoré profitujú z podpory poskytovanej inkubátormi, sú začínajúci podnikatelia, mladí ľudia a študenti, ako aj aktéri sociálnej ekonomiky.

V literatúre sa medzi základnými predpokladmi tohto typu podpory zdôrazňuje, že inkubátory majú prispievať k využívaniu intelektuálneho potenciálu, zručností a znalostí miestnej komunity a prinášať nové riešenia, ktoré je možné prispôsobiť prostredia a na ich základe vybudovať podnik*.

Stáva sa, že rozsah činnosti podnikateľských inkubátorov je spojený iba s pracovným priestorom, takéto situácie nastávajú v prípade inkubátorov, ktoré nie sú aktívne.

 

* Niektoré inkubátory sa zameriavajú na konkrétne oblasti ekonomiky.

 

V inkubátore môžeme pracovať na predpokladoch projektu ešte skôr, ako si budeme istí navrhovaným riešením.

Pojem podnikateľský inkubátor sa používa vzájomne zameniteľný s pojmom akcelerátor podnikania, treba však zdôrazniť, že aj napriek nepochybne podobným predpokladom činnosti sa obe inštitúcie líšia v cieľovej skupine vzhľadom na vývojový stupeň podniku.

Nie je to len priestor pre prácu, ale aj prostredie - hmotná, právna a účtovná podpora.

Existujú aj inkubátory, ktoré podnikateľovi prepožičiavajú právnu subjektivitu a zároveň umožňujú slobodu pri obchodných rozhodnutiach.

 

 

 

Výhody a nevýhody podnikateľských inkubátorovClick to read  

Výhody:

organizácia pracoviska (k dispozícii vybavené kancelárske priestory),
priaznivé podmienky nájmu (relatívne nízke náklady),
možnosť začať podnikať bez registrácie (inkubátor poskytuje právnu subjektivitu),
vecná a organizačná pomoc (vrátane účtovnej a právnej pomoci) inkubátora,
žiadne obmedzenia vo vzťahu k cieľovej skupine (z hľadiska veku, profesionality),
sloboda ukončiť činnosť v prípade zlého nápadu.

 Nevýhody:

 • príliš veľa pohodlia (nie je potrebné sa starať o finančné záležitosti, právnu pomoc, požičiavanie právnej subjektivity) môže mať za ná-sledok, že sa začínajúci podnikateľ nebude učiť riadiť spoločnosť,
použitie právnej subjektivity robí spoločnosť „bezmennou“, existuje riziko, že spoločnosť môže byť na trhu nerozpoznateľná.
BOOTSTRAPPING

Čo je boostrapping? Click to read  

 • Bootstrapping je metóda, ktorá popisuje financovanie počiatočných aktivít výlučne z vlastných zdrojov podnikateľa a je založená na veľmi dôslednom prístupe k riadeniu nákladov a likvidity.

Bootstrapp a boostrapping

Pojem „bootstrap“ označuje podnikateľa, ktorý v súvislosti s vykonávanou činnosťou nevyužíva nijaké externé financovanie alebo podiel tohto typu financovania na hospodárskej činnosti je veľmi malý.

Stratégia postavenia sa na vlastné nohy Click to read  

Stratégia postavenia sa na vlastné nohy (1 z 2)

Predpoklady takto formulovanej stratégie sú pomerne jednoduché a je možné ich opísať vo forme nasledujúcich charakteristík:

obchodný model prispôsobený hlavným koncepčným predpokladom a rámcu bootstrappingu;

významné odhodlanie zhromažďovať vlastné zdroje, ktoré tvoria základný zdroj financovania podnikania;

dôraz na relatívne rýchle spustenie predaja, ktorý umožňuje generovať vlastné finančné zdroje;

venovanie osobitnej pozornosti produktom a službám s vysokými maržami;

 

Stratégia postavenia sa na vlastné nohy (2 z 2)

Predpoklady takto formulovanej stratégie sú pomerne jednoduché a je možné ich opísať vo forme nasledujúcich charakteristík:

rezignácia zapojenia zdrojov pracovného faktora (t.j. „drahí ľudia“) do vykonávanej činnosti;

venovanie osobitnej pozornosti riadeniu rýchlosti rastu pod-niku vo fáze jeho začatia;

zameranie sa na maximalizáciu hotovostného toku namiesto ziskov spoločnosti;

založenie obchodného modelu na použití plne osvedčených prevádzkových techník.

Riadenie peňažných tokov Click to read  

Riadenie peňažných tokov (1 z 2)

Je to jeden z najdôležitejších prvkov bootstrappingu. Obsahuje nasledujúce činnosti:

koncentrácia operácií na hotovostné príjmy alebo príjmy s miernym odkladom platobných podmienok,

použitie factoringu v prípade výnosov s predĺženou splatnosťou,

vedenie rokovaní zameraných na získanie čo najdlhších platobných podmienok za zakúpené zariadenie, služby, výrobky atď.

Riadenie peňažných tokov (2 z 2)

vyjednávanie platieb na splátky, najmä pri väčších nákupoch,

využívanie leasingu ako súčasti vykonávanej činnosti,

podnikanie s osobitným dôrazom na vyhýbanie sa zmluvným pokutám a vysokým úrokovým sadzbám,

využitie barteru v obchodných transakciách.

 

Zníženie nákladov Click to read  

Zníženie nákladov (1 z 2)

Bootstrapping znamená aj minimalizáciu nákladov, napr. prostredníctvom:

využitie lacných kancelárskych priestorov vrátane zdieľaných priestorov,

nákup použitého nábytku (pre potreby vybavenia, napr. kancelárie) alebo nábytku v predaji za cenu oveľa nižšiu ako je trhová cena,

kladenie dôrazu na znižovanie marketingových nákladov a aktivít PR,

 

Zníženie nákladov (2 z 2)

vývoj webových stránok spoločnosti na základe bezplatných šablón (napr. WordPress),

vyhýbanie sa nákladom na vykonávanie činností spojených s náborom,

v prípade potreby využiť právne služby - zníženie ich nákladov,

vykonávanie činností zameraných na znižovanie nákladov na účtovnícke služby.

 

Charakteristika finančných inštitúcií pre rozvoj komunity Click to read  

Finančné inštitúcie pre rozvoj komunity sú súkromné finančné inštitúcie, ktoré poskytujú financovanie a finančné vzdelávanie jednotlivcom alebo miestnym komunitám, ktorí boli vylúčení z tradičného komerčného finančného systému kvôli nízkym príjmom.

 

Podniky, ktoré sa môžu spoľahnúť na financovanie od inštitúcií CDFIClick to read  

1. subjekty, ktoré nemajú prístup k tradičným zdrojom financo-vania,

2. subjekty pôsobiace v oblastiach trpiacich chudobou, v zložitých situáciách,

3. subjekty riadené ľuďmi zo znevýhodnenej komunity.

Sektory finančných inštitúcií pre rozvoj komunityClick to read  

1. Banky pre rozvoj komunity
2. Úverové združenia pre rozvoj
3. Pôžičkové fondy na rozvoj spoločenstva
4. Fondy rizikového kapitálu pre rozvoj komunity

 

 
Výhody a nevýhody finančných inštitúcií pre rozvoj komunityClick to read  

CDFI sú typickými finančnými inštitúciami, bankami, úverovými združeniami alebo investičnými fondmi, ale sú zamerané na kon-krétneho klienta. Ich hlavnou výhodou je, že sa tu môže získať fi-nancovanie, aj keď to tradičné finančné inštitúcie odmietli. Pod-mienkou na získanie pomoci však je, aby osoba alebo subjekt sídlili vo vylúčených oblastiach alebo pochádzali z vylúčených spoločenstiev.

Finančné inštitúcie pre rozvoj komunity v praxiClick to read  

V prípade CDFI je ťažké hovoriť o veľkolepých úspechoch, pretože sa všeobecne zameriavajú na miestne komunity. Inštitúcie CDFI sa však chvália pomocou, ktorú poskytli. Napríklad na stránke Opportunity Finance Network (OFN), the Na-tional Association of Community Development Financial Institutions,

môžete nájsť veľa príkladov opisujúcich význam a zmysel týchto in-štitúcií (pozri: https://cdfistory.ofn.org/).

 

  Keywords

Finančný manažment, digitálne zručnosti, bootstrapping, crowdfunding, podnikateľský anjeli, rizikový kapitál, akcelerátory startupov, inštitúcie na fi


 Objectives/goals:

Hlavným cieľom vypracovaného materiálu je vzdelávanie účastníkov kurzu v oblasti digitálnych zručností potrebných pri správe financií startupov. Realizácia takto stanoveného cieľa bude možná z dôvodu nasledujúcich aktivít tvoriacich tento kurz, ktoré zahŕňajú:
1. Prezentácia a diskusia o tradičných a inovatívnych formách financovania startupov;
2. Analýza prínosov a nákladov (výhod a nevýhod) jednotlivých foriem financovania podnikateľských aktivít;
3. Prispôsobenie foriem financovania plánovaným ekonomickým činnostiam.
Po oboznámení sa s prezentovanými materiálmi budú účastníci kurzu schopní rozlíšiť nielen spôsoby financovania podnikateľských aktivít a analyzovať ich charakteristiky, ale tiež naznačiť legitimitu použitia konkrétnych metód financovania podnikateľských aktivít v súvislosti s navrhnutým konceptom podnikania. Každá z metód bude predstavená v samostatnom tematickom celku s komentármi, pokynmi a odkazmi na praktické príklady, vďaka ktorým získate praktické vedomosti.


 Description:

Tento kurz poskytuje odpoveď na dva základné problémy týkajúce sa začatia inovatívnej obchodnej činnosti. Po prvé, je to konceptualizácia. Kľúčovým aspektom v tejto súvislosti sú digitálne zručnosti, ktorým sa v tomto materiáli bude venovať osobitná pozornosť. Druhým aspektom začatia podnikania je ich financovanie. Vzhľadom na množstvo zdrojov financovania pôsobiacich v ekonomickom prostredí podnikov sú ich znalosti rozhodujúce pre prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí. Vypracovaný materiál nemá za cieľ iba naznačiť možné alternatívy financovania ekonomických projektov. Jeho úlohou je tiež prediskutovať ich vlastnosti a poskytnúť charakteristiky, ktoré umožňujú optimalizáciu výberu zdrojov financovania vo vzťahu k plánovaným hospodárskym podnikom.


 Bibliography

https://www.businessmanagementideas.com/essays/foreign-capital/essay-on-foreign-capital-india-business/17177

https://6krokow.pl/kapital-wlasny-kapital-obcy/

https://wethecrowd.pl/zrodla-finansowania-startupow-1/ 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-equity-finance 

https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/benefits-and-disadvantages-of-equity-finance 

https://vittana.org/19-advantages-and-disadvantages-of-debt-financing  

https://www.thebalancesmb.com/what-is-equity-financing-2890134 

https://www.oecd.org/cfe/leed/Finacing%20inclusive%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN.pdf

https://direct.money.pl/artykuly/porady/polityka-kredytowa-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec.html 

https://www.standardledger.co/six-sources-of-funding-that-can-help-your-startup-grow/  

https://www.sthelenschamber.com/assets/0001/8982/A_Guide_to_Applying_for_a_Business_Grant.pdf 

https://startupacademy.pl/akcelerator-a-inkubator-czym-sie-roznia/

https://pfr.pl/slownik/slownik-bootstrapping.html

http://www.private-equity.pl/bootstrapping-czyli-jak-to-zrobic-bez-inwestora/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962

https://richtopia.com/effective-leadership/10-successful-companies-started-bootstrapping-case-studies/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html

https://www.crowdfunding.com/

https://www.forbes.com/sites/wilschroter/2014/04/16/top-10-business-crowdfunding-campaigns-of-all-time/?sh=551ac3453e9f

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_biznesu

www.lba.pl

https://paniala.pl/wiedza/aniolowie-biznesu/

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_en

https://www.angelcapitalassociation.org/

https://www.eban.org/

https://www.coursera.org/learn/finance-for-startups

https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp

https://psik.org.pl/pl/o-private-equity/case-studies

https://ofn.org/

https://cdfistory.ofn.org/

https://ofn.org/CDFIs

https://www.nerdwallet.com/article/banking/what-is-community-development-financial-institution-cdfi

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.