EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Projekt

Digitálna transformácia predstavuje revolúciu v spôsobe, akým Európania žijú, študujú a pracujú. Nie všetci Európania sú však pripravení plne sa podieľať a prispievať do digitálnej spoločnosti a ekonomiky.
Podľa Európskej komisie disponuje digitálnymi zručnosťami potrebnými pre digitálny svet, v ktorom žijeme, iba 57% Európanov. Jeden zo šiestich Európanov vo veku 16 - 74 rokov nemá žiadne digitálne zručnosti a každý štvrtý má iba nízku úroveň. Zatiaľ čo 90% pracovných miest si vyžaduje základné digitálne zručnosti, 35% pracovnej sily nimi nedisponuje. Okrem toho 38% spoločností v EÚ uvádza, že nedostatok digitálnych zručností negatívne ovplyvňuje ich výkon a konkurencieschopnosť.

V tejto súvislosti sa projekt IDEA (Inšpirovanie k digitálnemu podnikaniu a informovanosti vo vysokoškolskom vzdelávaní) zameriava na vyplnenie medzier zdôraznených v konkrétnych prioritách vysokoškolského vzdelávania: Adresovanie medzier a nesúladov v zručnostiach v rámci programu Erasmus Plus, strana 107, sa uskutočňuje kombináciou odbornej prípravy a nástrojov zameraných na dve rôzne skupiny zručností, ktoré sú rovnako potrebné na zvýšenie efektívnosti učebných osnov vysokoškolského vzdelávania a šancí študentov na úspech: digitálne zručnosti a podnikateľské zručnosti.
Projekt IDEA prostredníctvom svojich aktivít a výstupov navrhuje inovatívny prístup jedného dôležitého faktora ovplyvňujúceho úspech podnikania: využívanie digitálnych zručností v podnikaní. Jednou zo zásadných čŕt veľmi úspešných podnikateľov je schopnosť držať krok s najnovšími trendmi (sociálnymi, technologickými, ekonomickými). Správa „Digitálna transformácia európskeho priemyslu a podnikov“ poukazuje na to, že transformačná sila digitálnych technológií je obrovská a doposiaľ nevyužitá. Európa by mohla v internetovom hospodárstve vytvoriť až 1,5 milióna nových pracovných miest.
Projekt bude implementovať 9 partnerov z Chorvátska, Poľska, Belgicka, Rumunska, Talianska, Španielska, Slovenska, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí (oblasť podnikania / IKT, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a sociálni partneri / mimovládne organizácie) po dobu 24 mesiacov.

Cieľom projektu IDEA je zmapovať a zhodnotiť dynamiku digitálneho podnikania v zúčastnených krajinách identifikáciou spoločných trendov, problémov, osvedčených postupov a nástrojov.
IDEA bude využívať výsledky projektu v celej Európe prostredníctvom svojej platformy OER, ktorá sa má stať znalostným centrom a otvoreným strediskom vzdelávania. IDEA zvýši informovanosť medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a autoritami v oblasti vzdelávania o potenciáli digitálnych zručností, podnikateľských zručností a ich úlohe ako faktorov úspechu v podnikaní.
Hlavným cieľom projektu IDEA je zlepšiť šance na profesionálny úspech vysokoškolských študentov s rôznym zázemím rozvojom nielen podnikateľských zručností (alebo vedomostí), ale aj ich digitálnych zručností.


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.