EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
NEWS

news image
ERAZMUS PLUS PROJEKT IDEA (Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE) ON-LINE MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE NA SLOVENSKU

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako partner v medzinárodnom Erasmus Plus projekte IDEA zorganizovala vo štvrtok 30. septembra 2021 online seminár pre študentov šiestich univerzít zameraný na prezentáciu intelektuálnych výstupov a projektovej platformy tohto projektu. Semináru sa zúčastnilo viac ako 120 študentov.

Hlavným cieľom multiplikačného podujatia bolo predstavenie projektu a jeho platformy, ktorý má ambície zlepšiť šance vysokoškolských študentov stať sa úspešnými vo svojich profesiách a to naprieč rôznym študijným odborom, a to rozvinutím nielen podnikateľských, ale tiež digitálnych vedomostí a zručností.

Na seminári boli prezentované výstupy projektu zamerané na súčasný stav digitalizácie s dôrazom na vysoké školy na Slovensku a v krajinách, ktoré participovali na projekte, tréningové materiály a nástroje zamerané na digitálne podnikanie a jeho kľúčové komponenty. Tieto výstupy majú slúžiť študentom vysokých škôl pri rozbehu ich digitálneho podnikania. Súčasťou seminára boli aj vystúpenia reprezentantov inštitúcií, ktoré predstavujú príklady dobrej praxe digitalizácie a digitálnej transformácie: Mini Tech MBA, Butterfly Effect, Grow with Google a Fakulta architektúry a dizajnu STU. V závere seminára mali možnosť účastníci diskutovať s prezentujúcimi, vymeniť si skúsenosti a nadviazať kontakty.


Projekt IDEA (www.ideadigital.eu) má cieľ zmapovať a zhodnotiť dynamiku digitálneho podnikania v zúčastnených krajinách identifikáciou spoločných trendov, problémov, osvedčených postupov a nástrojov. Výsledky projektu IDEA sa budú využívať v celej Európe prostredníctvom platformy OER, ktorá má za cieľ stať sa znalostným centrom a otvoreným strediskom vzdelávania. IDEA ďalej zvýši informovanosť medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a autoritami v oblasti vzdelávania o potenciáli digitálnych zručností, podnikateľských zručností a ich úlohe ako faktorov úspechu v podnikaní. Projektové konzorcium je zložené z 9 členov zo 7 krajín (Chorvátsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko).


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.