EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Jakie umiejętności są potrzebne do przedsiębiorczości cyfrowej i jak je wzmocnić?
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Cele

WprowadzenieClick to read  

1. Zarządzanie przydatnymi narzędziami, takimi jak analiza SWOT i diagram Gantta
2. Angażowanie klientów i dostawców
3. Przyjęcie głównych strategii przywództwa cyfrowego
4. Przewidywanie i planowanie możliwości biznesowych
Cyfrowe planowanie i zarządzanie biznesem

Analiza SWOT Click to read  

Analiza SWOT (znana również jako macierz SWOT) jest narzędziem planowania strategicznego używanym do oceny :

Mocnych stron
Słabych stron
Szans
Zagrożeń

projektu, przedsiębiorstwa lub każdej innej sytuacji, w której nadrzędnym zadaniem jest osiągniecie celu.

Łączy opracowanie mocnych i słabych stron organizacji, obszaru geograficznego lub sektora z analizą szans i zagrożeń w ich środowisku. Analiza SWOT odgrywa znaczącą rolę w rozwoju opracowywanej strategii.

Cyfrowe planowanie i zarządzanie biznesemClick to read  

 

Cztery punkty analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) pochodzą z jednego łańcucha wartości nieodłącznie związanego ze społeczeństwem.

Można je podzielić na dwie kategorie:

 

1. Czynniki wewnętrzne: mocne i słabe strony wewnątrz organizacji
2. Czynniki zewnętrzne: szanse i zagrożenia występujące poza organizacją

 

Czynniki wewnętrzne mogą być postrzegane jako mocne lub słabe strony w zależności od ich wpływu na cele organizacji. Istnieją cechy, które mogą być silną stroną dla osiągnięcia jakiegoś celu, równocześnie dla innego będąc słaba stroną.

 

Czynniki zewnętrzne mogą obejmować kwestie makroekonomiczne, zmiany technologiczne, ustawodawstwo i zmiany społeczno-kulturowe, a także zmiany na rynku i pozycji konkurencyjnej.

Analiza SWOT jest wykorzystywana jako wkład do generowania możliwych strategii kreatywnych, przy użyciu poniższych pytań:

 

1. Jak można wykorzystać każdą siłę (silną stronę)?
2. Jak można poprawić słabości (słabe strony)?
3. Jak można wykorzystać okazje, szanse?
4. Jak można zmniejszyć wpływ zagrożeń?
 
Narzędzie analizy SWOT jest rozbudowane: można je wykorzystać w dowolnym procesie decyzyjnym, przy podejmowaniu decyzji, w której zdefiniowano cel, stan końcowy.
Może być również stosowana w okresie przedkryzysowym, jako planowanie prewencyjne w zarządzaniu kryzysem.
Analiza SWOT jest niezbędna do określania kolejnych kroków w procesie planowania prowadzących do osiągnięcia celów.

 

Macierz jest często wykorzystywana na uczelniach jako narzędzie do identyfikacji mocnych i słabych stron, szans, zagrożeń oraz obszarów możliwego rozwoju organizacji.

Narzędzia planowania: wykres GanttaClick to read  

Wykres Gantta to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami. Jest budowany począwszy od osi poziomej reprezentującej całkowite ramy czasowe projektu, podzielonej na narastające fazy (np. dni, tygodnie, miesiące) oraz od osi pionowej przedstawiającej zadania lub czynności składające się na cały projekt.

 

Przykład diagramu GanttaClick to read  

Poziome paski, wiersze przedstawiają sekwencje, czas trwania i okres poszczególnych działań projektu. Kolumny mogą nachodzić na siebie w tym samym przedziale czasowym i wskazywać na możliwości podobnego wykonywania niektórych działań.

 

W trakcie zmian do diagramu można dodawać kolumny, strzałki i kolorowe kolumny, aby wskazać, że podstawowe czynniki zostały ukończone lub stanowią ich nierozerwalną część. Pionowe kolumny służą do wskazania terminów odniesienia.

Diagram Gantta umożliwia graficzny obraz kalendarza działań, użyteczny przy planowaniu, zarządzaniu i śledzeniu określanych działań w projekcie, dając wyraźną ilustrację postępu przedstawiającego projekt.

Korzyści z planowania biznesuClick to read  

Biznesplan to pisemne podsumowanie propozycji biznesowej przedsiębiorcy, szczegóły operacyjne i finansowe,  możliwości i strategii marketingowej, a także umiejętności i zdolności jego menadżerów. Wskazuje drogę do osiągnięcia sukcesu przez firmę.

 

Główne korzyści biznesplanuClick to read  

1. Konieczność sporządzenia planu sprawia, że przedsiębiorca dobrze przeanalizuje w perspektywie długoterminowej wizję na swój biznes i jej punkty styku z rzeczywistością, obiektywnie oceniając szanse na sukces.

2. Dobrze przygotowany biznesplan przyciąga pożyczkodawców i inwestorów, a także pozwala zakomunikować możliwości, jakie oferuje firma.

3. Wartość dodana, którą biznesplan musi jasno określić (zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią), polega przede wszystkim na analizie rzeczywistości i szczegółowej analizie detali, aby zmniejszyć niepewność i ryzyko biznesowe.

 

 

 

Zarządzanie klientami i dostawcami

Zaangażowanie klienta w sieciClick to read  

Identyfikacja i zaangażowanie klientów to jeden z kluczowych kroków/działań dla udanego biznesu. W szczególności transformacja cyfrowa  gwałtownie zwiększyła możliwości biznesowe przez zdolność dotarcia do takich klientów i rynków, do których w innym przypadku trudno byłoby dotrzeć.

Opracowanie profilu klienta pozwoli lepiej zrozumieć rynek, a także zdecydować o jakościowej poprawie sprzedawanego produktu. Analiza profilu klienta pomoże zrozumieć mocne i słabe strony twojej oferty, aby poprawić ewentualne jej słabości.

W dodatku proces identyfikacji będzie się koncentrował na dostawcach, których potrzebujesz, aby odpowiednio zaplanować sprzedaż – optymalizując ją, ograniczając marnotrawstwo.

 

Jaką posiadamy wiedzę na temat klientów?

 

Kim oni są?

Znajomość wieku i płci własnych klientów lub wielkości branży i firmy w przypadku klientów korporacyjnych pomoże ci zdefiniować wstępną selekcję klientów w sieci.

 

Czym są zainteresowani?

Środowisko online pozwala efektywnie uwzględniać specyficzne preferencje klientów, dając możliwość tworzenia produktów, które są w znacznym stopniu spersonalizowane
i dopasowane do specyfiki twojej grupy docelowej.

 

Co kupują w sieci?

Przeprowadź szczegółową analizę rynku: sprawdź główne trendy rynkowe dotyczące produktu, który zamierzasz sprzedawać. Działania te pozwolą lepiej zrozumieć, jak uatrakcyjnić swój produkt, w oparciu o preferencje zakupowe twoich potencjalnych klientów i tym samym przyciągnąć ich do twojego produktu.

 

Trzy metody zrozumienia preferencji konsumenta:

1. Postaw się w ich sytuacji, wyobraź sobie czego poszukują i jak patrzą na twoją działalność biznesową.
2. Poszukaj i przeanalizuj dane o docelowych klientach, próbując znaleźć jak najwięcej informacji, które pomogą ci zrozumieć, jak atrakcyjnie promować produkt.
3. Bezpośrednio poproś klientów o przedstawienie swojej opinii, informacji zwrotnej, koncentrując się w szczególności na tym, co należy poprawić, ulepszać, rozwijać.
Relacje w cyfrowym środowisku: Zaangażowanie online i offlineClick to read  
Przywództwo cyfrowe

Paradygmaty przywództwa w erze cyfrowejClick to read  

Podczas gdy tradycyjne przywództwo prowadzi organizację w kierunku zrównoważonych ścieżek konkurencyjności i rentowności liderzy cyfrowi są odpowiedzialni za priorytety cyfryzacji. Przedstawiają czynniki, które utrzymują i wykorzystują kulturę innowacji i wzmacniania „cyfrowości” rozwiązań.

Cyfrowi liderzy napędzają i rozpowszechniają nowe ramy zarządzania, które zmieniają przestarzałe schematy, aby przejąć nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania dotyczące cyfrowych ekosystemów. 

Skuteczne cyfrowe przywództwo jest wyróżniane w czterech kategoriach:

1.Rozumienie, że transformacja cyfrowa to nie zwykły projekt innowacyjny, ale samą w sobie restrukturyzacją firmy.
 
2.Cenienie talentów cyfrowych i inwestowanie we wzmocnienie pozycji swojego zespołu.
 
3.Brak obaw w przeznaczanie środków finansowych na technologie nowej generacji
 
4.Cyfryzacja jest silnie postrzegana jako wyjątkowa szansa - a nie jedna z wielu opcji.
 

Co najważniejsze, liderzy cyfrowi doskonale zdają sobie sprawę, że innowacje cyfrowe to przede wszystkim kwestia ludzi i tego, jak kultura technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ICT) jest rozpowszechniona we wszystkich obszarach. Świadomość cyfrowa jest podstawowym założeniem, dzięki któremu powstają konkurencyjne organizacje.

 

Myślenie krytyczne w ekosystemach ICT (tj. technologii informacyjno-telekomunikacyjnej)Click to read  

Duże ilości danych bez przeszkód dostępnych w sieci WWW znacznie utrudnia liderom cyfrowym uzyskiwanie wiarygodnych, spójnych i zgodnych z rzeczywistością wniosków.

 

Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości płynące ze środowiska cyfrowego, zaleca się przywódcom cyfrowym ćwiczenie umiejętności myślenia krytycznego.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody jest najsilniejszym antidotum na niepokój zdefiniowany przez scenariusze niepewności.

Bycie „krytycznym” oznacza tworzenie kreatywnych rozwiązań zbudowanych z obiektywnego rozumowania. Elementów ryzyka nie da się wyeliminować całkowicie, jednak możliwe jest ich drastyczne zmniejszenie poprzez stałe i analityczne filtrowanie informacji.

Analiza cyfrowego biznesu

Przewidywanie i planowanie scenariuszyClick to read  

Dwie ważne umiejętności każdego (cyfrowego) przedsiębiorcy:

1.Kreatywność
2.Umiejętność przewidywania trendów rynkowych

Aby rozwijać te umiejętności analiza zachowań może stanowić bardzo ważny punkt wyjścia. Pomoże to twojej firmie w osiągnięciu decydującej przewagi konkurencyjnej na pozycjonowaniu rynkowym (również w sieci). 

Zdolność do wyobrażania sobie i planowania potencjalnych scenariuszy pozwala połączyć problemy i pytania z konkretnymi pomysłami, które zapewniają rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

Ponadto kreatywność nie jest ważna tylko od samego początku  działalności, ale powinna być głównym i bieżącym rozwiązaniem dla odpowiednich procesów decyzyjnych. Kreatywność umożliwia tworzenie nowatorskich rozwiązań, aby lepiej stawiać czoła codziennym wyzwaniom w środowisku biznesowym.

Innowacyjne zachowanie można opisać w dwóch fazach:

1. Pomysł: proces tworzenia lub przyjmowania nowego pomysłu, który zostanie przekształcony w nowy produkt, usługę, proces lub model biznesowy, który przyniesie określoną wartość dodaną klientom/użytkownikom.
2. Realizacja: stworzenie zupełnie nowych rzeczy oraz wartości dodanej, która będzie reprezentować nowość dla przyszłego potencjalnego konsumenta. Stworzenie produktu, który nie istnieje lub istnieje, ale nie jest wykorzystywane w odpowiedni sposób, aby tworzyć wartość dla swoich klientów.
Od pomysłu do realizacjiClick to read  
Czym jest możliwość/szansa biznesowa?Click to read  

Możliwość biznesowa pojawia się, gdy produkt/towar/usługa spełnia potrzeby rynku, które nie zostały jeszcze zaspokojone lub definiuje innowacyjny sposób efektywnego wykorzystania tych samych zasobów. Połączenie poszukiwanej wartości i zdolności do tworzenia decyduje o szansie biznesowej.

Inwestowanie na wspólnym rynku mobilności elektrycznej, w mieście wyposażonym w niezbędną infrastrukturę, tj. ścieżki rowerowe, punkty ładowania itp. oraz stworzenie zintegrowanego systemu rezerwacji w aplikacji, jest doskonałym przykładem możliwości biznesowej.

 

Czym jest szansa na przedsiębiorczość?Click to read  

Szansę biznesową mierzy się również pod względem czasu. Jeśli rynek jest nasycony może być za późno na wprowadzenie produktu, który każdy już posiada. Z drugiej strony, czasami ludzie nie są gotowi kulturowo, jak i technologicznie na zrozumienie oferty – w takim przypadku, może to oznaczać, że jest na to zwyczajnie za wcześnie.

Na przykład inwestowanie w mobilność elektryczną na obszarach wiejskich, gdzie nie ma popytu ani infrastruktury, może być złym wyborem.

Business Model Canvas dla przedsiębiorczości cyfrowejClick to read  

Szablon modelu biznesowego to diagram graficzny przydatny do opracowania nowych modeli biznesowych lub doskonalenia już istniejących. Za pomocą “modelu biznesowego” wskazujemy zestaw rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, które pozwalają firmie tworzyć, dystrybuować i nabywać wartość.

Zgodnie z logiką „myślenia wizualnego” Business Model Canvas pozwala na opracowanie i sklasyfikowanie złożonych koncepcji związanych z funkcjonowaniem biznesu, aby był zrozumiały dla wszystkich.

Business Model Canvas stanowi idealne narzędzie do uzyskania zrozumiałej i  schematycznej wizji każdego projektu biznesowego (nie tylko na bardzo wysokim poziomie). Ten model będzie przydatny do organizowania podstawowych czynności od otwarcia małej restauracji po zarządzanie złożonymi systemami biznesowymi.

Cyfrowa analiza biznesowaClick to read  


 Keywords

Przedsiębiorczość cyfrowa, planowanie i zarządzanie biznesem, cyfrowy start-up, cyfrowe środowisko biznesowe, umiejętności cyfrowe, analiza SWOT


 Objectives/goals:

• Zarządzanie przydatnymi narzędziami, takimi jak analiza SWOT i diagram Gantta
• Angażowanie klientów i dostawców
• Przyjmowanie głównych strategii przywództwa cyfrowego
• Przewidywanie i planowanie możliwości biznesowych


 Description:

Pierwsza część jest poświęcona cyfrowemu planowaniu i zarządzaniu biznesowemu: moduł opracowany przez IHF koncentruje się na dwóch bardzo przydatnych narzędziach zarządzania: analizie SWOT i wykresie Gantta, które zostały wzbogacone o praktyczne przykłady.
Druga część dotyczy głównych technik angażowania klientów i dostawców oraz zarządzania w tym aspekcie. Ważna jest nauka rozumienia preferencji konsumentów z uwzględnieniem specyfiki rynku internetowego, nie zapominając o dynamice bezpośrednich relacji z klientem.
Przywództwo cyfrowe jest głównym tematem trzeciej części, która podkreśla paradygmaty przywództwa w erze cyfrowej oraz sposoby wykorzystania krytycznego myślenia przedsiębiorców w ekosystemach technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (tzw. ICT).
Ostatnia część modułu koncentruje się na analizie biznesowej (w kontekście cyfrowym), zapewniając konkretne techniki w celu rozwijania pomysłów na przedsiębiorczość w warunkach biznesowych. Kanwa modelu biznesowego (Business Model Canvas) stanowi wyjątkowe narzędzie do tworzenia nowych modeli biznesowych lub doskonalenia już istniejących.


 Bibliography

Business Model Canvas Template:
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

GANTT Chart:
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Gantt-chart

SWOT Analysis:
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.