EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Umiejętności cyfrowe w zarządzaniu finansami startupów
Feedback form    |       Play audio    |    Download content: / /


Cele modułu

Cele modułuClick to read  

Na koniec tego modułu będziesz potrafił:

 

Wskazać i omówić tradycyjne źródła finansowania biznesu.
Przedstawić i scharakteryzować innowacyjne źródła finansowania startupów.
Wykonać analizę zalet i wad stosowania różnych form finansowania działalności gospodarczej.
Dopasować formę finansowania do projektowanego przedsięwzięcia biznesowego.
 
TRADYCYJNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BIZNESUClick to read  

Własne oszczędności

Szczególnie na początkowym etapie działalności, gdy ryzyko niepowodzenia biznesu jest wysokie,
Najbardziej oczywiste źródło finansowania biznesu, szczególnie typu start-up.
Tego rodzaju kapitał nazywamy kapitałem własnym, nie oznacza to jednak, że korzystanie z takiego kapitału nic nie kosztuje.
Zdarza się, że jest wymagany podczas ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania; jako zabezpieczenie
Kapitał własnyClick to read  

Wkład finansowy (lub rzeczowy) właściciela/-i przedsiębiorstwa, wspólników lub akcjonariuszy.
Właściciele samodzielnie decydują w jakiej części i na co zostaną przeznaczone posiadane środki finansowe.
Często jest droższym źródłem finansowania od kapitału obcego (np. kredytu), ale jedynym możliwym do wykorzystania.
Korzystanie z kapitału własnego traktuje się, jako inwestycję, nie zaś jak w przypadku kapitału obcego – zobowiązanie.
 
Koszt kapitału własnegoClick to read  

Jak każdy kapitał ma swoją cenę.
Koszt utożsamiamy najczęściej z tzw. kosztem alternatywnym – in. możliwości lub utraconych szans, czyli stopą zwrotu, jaką można byłoby się spodziewać w przypadku inwestycji tej samej „złotówki” w inne aktywa/inwestycje.
Z uwagi na ryzyko nieodzyskania zainwestowanego kapitału - koszt jest stosunkowo wyższy niż dla kapitału obcego (w przypadku ewentualnej upadłości – pierwszeństwo w odzyskaniu środków mają wierzyciele firmy, zaś właściciele są na samym końcu).
Zalety i wady kapitału własnegoClick to read  
Kapitał obcyClick to read  

Kapitał oddany w użytkowanie na czas określony w umowie.
Wiążą się z nim dodatkowe koszty w postaci odsetek.
Traktowany jest przez firmę jako zobowiązanie, które po zakończeniu trwania umowy należy zwrócić do instytucji użyczającej wraz z dodatkowymi opłatami (wg oprocentowania kredytu, pożyczki).
Zalety i wady kapitału obcegoClick to read  

Zalety:

- wierzyciele nie biorą udziału w życiu firmy (nie przekazujemy udziałów w zamian za kapitał),

- stosunkowo łatwiejsze do pozyskania niż kapitał od inwestorów zewnętrznych (jeżeli firma jest wypłacalna),

- brak możliwości „wytworzenia” osłony podatkowej,

- stosunkowo prostsza procedura pozyskania środków (brak przemowy, skomplikowanej dokumentacji, negocjacji),

- szeroka oferta na rynku

 

Wady:

- udostępniony na ograniczony czas

- konieczność przedstawienia sytuacji finansowej firmy

- zmniejsza płynności przedsiębiorstwa (z uwagi na dodatkowe koszty związane z zaciąganym długiem)

- zwiększa ryzyko niewypłacalności (w zależności od wielkości zobowiązania)

- konieczność zwrócenia funduszy

- konieczność zabezpieczenia wartości kredytu (np. hipoteką, poręczeniem instytucji itp.)

- niektóre banki wprowadzają wymóg dot. funkcjonowania firmy na rynku przez okres minimum roku (to może blokować otrzymanie kredytu na uruchomienie lub w początkowych fazach działalności)

Finansowanie z „pierwszej linii”Click to read  

3F, founders, friends and fools, co oznacza – założycieli, rodzinę, przyjaciół oraz pozostałych naiwnie wierzących w powodzenie inicjatywy.
Według badań prowadzonych przez OECD jest to, zaraz po własnych oszczędnościach, najpopularniejsze źródło finansowania start-upów, bez względu na grupę badanych (płeć, wiek, wykształcenie itp.).
Główny cel - pokazanie, że przedsiębiorca wierzy w swój pomysł, ponadto jego rodzina i przyjaciele są skłonni zaryzykować i również zainwestować w rozwój pomysłu.
Taka inwestycje powinna być wykonana z taką samą uwagą i formalnością, jak w przypadku inwestorów zewnętrznych.
 
Zaleta:

  mniejsze koszty użyczenia kapitału niż w formalnych   źródłach finansowania.

Wada:

  ryzyko wystąpienia nieporozumień, konieczność   oddania udziałów w firmie lub podziału zyskiem.

Zewnętrzne źródła finansowania - kredyty bankoweClick to read  

Prawdopodobnie najstarsze tradycyjne źródło finansowania przedsięwzięć biznesowych.
Kredyt ≠ pożyczka
Kredytów bankowych udzielają jedynie banki na   określony w umowie cel oraz z uwzględnieniem regulacji Prawa Bankowego.
Pożyczek - pozostałe instytucje (nie tylko finansowe), jeżeli posiadają tylko takie środki, z uwzględnieniem zapisów (jedynie) Kodeksu Cywilnego.
Czym jest polityka kredytowa?Click to read  

W ramach prowadzonej polityki banki starają się wyeliminować ryzyka inwestycyjne, co w praktyce oznacza, że sytuacja osoby/instytucji wnioskującej o kredyt jest oceniana w sposób surowy.
Każdy bank posiada własną politykę kredytową dopasowaną do aktualnej sytuacji w gospodarce, odgórnych regulacji rynkowych, jak również działań konkurencji.
Każdy bank analizuje ryzyko kredytowe według własnych strategii, i również samodzielnie określa wymagania dotyczące zdolności kredytowej.
Każdy bank analizuje ryzyko kredytowe według własnych strategii, i również samodzielnie określa wymagania dotyczące zdolności kredytowej.
Jak każde przedsiębiorstwo, również i banki często określają grupę docelową klientów i pod tą grupę opracowują produkty finansowe.
Banki jednak nie mogą swobodnie dyktować cen, bo wszystkie działania tychże instytucji reguluje prawo krajowe oraz unijne.

 

Czym jest zdolność kredytowa?Click to read  

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia (kredytu/pożyczki wraz z odsetkami i innymi opłatami).
Starając się o kredyt bankowy należy wykazać odpowiednią historię kredytową, często również zabezpieczenie (np. nieruchomość). Dlatego start-up’y mają trudności z otrzymaniem kredytu w banku.
Zdolność kredytowa a niezbędne dokumenty?Click to read  

Przedsiębiorstwo starające się o kredyt musi przedstawić instytucji dokumenty rejestracyjne, finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jak również udokumentować wywiązywanie się z zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych (urząd skarbowy, składki na ubezpieczenia społeczne).
Osoby fizyczne prezentują sylwetkę wiarygodnego kredytobiorcy, w tym m. in. oświadczenia o posiadaniu zobowiązań kredytowych a także wysokości osiąganych dochodów.
Zalety i wady finansowania kredytem bankowymClick to read  

Zalety:

- produkty bankowe dostosowane do wielkości i charakteru firmy [oferty kierowane do firmy]

- możliwość otrzymania tzw. kredytu inwestycyjnego na bardziej złożone inwestycje

- otrzymanie opinii o naszym przedsięwzięciu ze strony banku

- wcześniej znane koszty finansowania

Wady:

- konieczność zabezpieczenia wartości kredytu

- konieczność posiadania odpowiedniej historii kredytowej

- konieczność utrzymania płynności finansowej na odpowiednim poziomie

 

Zewnętrzne źródła finansowania - Dotacje rządoweClick to read  

Dotacje rządowe to pieniądze przyznawane firmie przez rząd, aby pomóc rozwinąć działalność w określonym czasie.

Granty zapewniają środki finansowe, które można przeznaczyć (w zależności od programu) na rozpoczęcie działalności, opracowanie nowego produktu czy zakup niezbędnego sprzętu.

Największą zaletą dotacji jest fakt, że jest to pomoc bezzwrotna, tzn. nie musisz jej spłacać, ani też płacić odsetek od otrzymanej kwoty.

Często niezwykle czasochłonny i skomplikowany proces

Dużo chętnych powoduje, że musimy się liczyć, z tym, że nasz pomysł nie otrzyma wsparcia.

Granty mogą być kierowane do wąskiej specjalizacji, nisz rynkowych, co może zdecydowanie utrudnić otrzymanie dotacji, lub nawet znalezienie programu, w którym pod względem formalnym nasze przedsięwzięcie może zostać zakwalifikowane do oceny.

Otrzymanie dotacji wiąże się z koniecznością rozliczenia przydzielonych pieniędzy, istnieją kryteria wydatkowania otrzymanych środków, których bezwzględnie należy pilnować.

Dotacja standardowo przeznaczana jest na określony projekt, cel, mniej na tzw. „rozpoczęcie działalności”.

W zależności od programu przedsiębiorstwo musi przygotować zestaw różnych dokumentów, m. in. biznes plan (jako dokument ukazujący wielowymiarowe założenia przedsięwzięcia), a także sam opis pomysłu.

 • Szczegółowe działania i wymogi dotyczące wnioskowania o dofinansowanie mogą się różnic w zależności od programu.

Podstawowe kroki/działania, które należy wykonać, aby aplikować o fundusze z dotacji rządowych:

1. Dokładnie rozeznaj wymogi instytucji udzielającej dotacji.

2. Określić, czy to finansowanie jest odpowiednie dla naszego pomysłu.

3. Należy przygotować bardzo dokładny opis projektu, cel oraz w jaki sposób dotacje wpłyną na jego osiągnięcie.

4. Wypisz informacje na temat przedsiębiorstwa, reprezentujących go osób, które wnioskują o dofinansowanie – posiadane doświadczenie, wiedza, umiejętności – zwłaszcza w obszarze, którego dotyczy przyszła inwestycja, a także historii firmy na rynku.

5. Wycena projektu oraz okres realizacji – koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wysokość wnioskowanego wsparcia, czas realizacji.

 

Zalety i wady finansowania - Dotacje rządoweClick to read  

Zalety:

- zazwyczaj mają charakter bezzwrotny

- mają pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw

- poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku lokalnym oraz zagranicznym

- mogą zostać przeznaczone (w zależności od programu) na zakup sprzętu, innowacyjne technologie, szkolenia dla pracowników

- „zmusza” firmę do myślenia perspektywicznego, o rozwoju firmy (bez wsparcia wiele firm nie zdecydowałoby się na kluczowe dla ich rozwoju inwestycje)

 

Wady:

- skomplikowana procedura aplikacyjna

- czasochłonny proces aplikowania o środki (przygotowywanie wniosku, okres jego oceny)

- rozbudowana dokumentacja projektowa oraz skomplikowane słownictwo (zarówno przed , w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także po jego zakończeniu)

- konieczność śledzenia na bieżąco wytycznych i rozporządzeń

- konieczność trzymania się założonych planów oraz wskaźników do realizacji

- nie jest dostępne dla wszystkich form i rodzajów działalności, często skierowane do konkretnych specjalizacji, branży

- może być konieczne wniesienie wkładu własnego i zabezpieczenia

Zewnętrzne źródła finansowania - Pożyczki na start (Start up loans)Click to read  

Istnieją ogólnokrajowe programy, które oferują pożyczki zapewniające osobom bez względu na wiek pomoc finansową na rozpoczęcie lub rozwój przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku nie dłużej niż rok.
Poza wsparciem finansowym w ramach tego rodzaju programów zapewnia się również wsparcie merytoryczne.
W kontekście środków pochodzących z UE powstają programy, które realizują samorządy, bądź inne instytucje oferując pożyczki na preferencyjnych warunkach, często jednak skierowane do określonych grup przyszłych przedsiębiorców.
Zalety i wady finansowania – Pożyczki na start (Start up loans)Click to read  

Zalety:

- stosunkowo wysoka kwota pożyczki,

- korzystne warunki,

- szerokie grono beneficjentów,

- krótki czas uzyskania finansowania,

- możliwość otrzymania wsparcia mentorów,

- finansowanie skierowane dla przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność.

 

Wady:

- otrzymane środki trzeba zwrócić,

- wymagane zabezpieczenie pożyczki,

- każdy program to inne wymogi, nierzadko również dokładne terminy składania wniosków,

- często dokładnie określone grupy docelowe beneficjentów (studenci ostatniego roku, absolwenci szkół średnich, bezrobotni.

Zewnętrzne źródła finansowania - Lokalne instytucje/Agencje przedsiębiorczości (Local authorities)Click to read  

Możliwości wsparcia finansowego na poziomie lokalnym istnieją.
Wiele władz na szczeblu lokalnym tworzy jednostki, których zadaniem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – jeżeli nie oferują finansowania, z pewnością dysponują przestrzenią biurową dla poczatkujących przedsiębiorców lub wskażą inne lokalne źródła wsparcia finansowego.
CROWDFUNDING

Czym jest crowdfunding?Click to read  

Crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana;

Przedsięwzięcie jest finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem;

Crowdfunding dotacyjny

to finansowanie społecznościowe opierające się na darowiznach. Ma miejsce, gdy ludzie przekazują pieniądze na określoną kampanię, przedsiębiorstwo lub też osobę nie otrzymując nic w zamian.

Crowdfunding dłużny

polega na pożyczkach, które są formą finansowania społecznościowego. Pieniądze zastawione przez sponsorów są pożyczką i muszą zostać

Crowdfunding wynagradzający

ma miejsce wtedy, gdy darczyńcy (osoby wspierające finansowo dane przedsięwzięcie) otrzymują coś w zamian za swoje darowizny (np. produkt, voucher na jego zakup po obniżonej cenie, etc.).

Crowdfunding udziałowy

finansowanie społecznościowe pozwala oddać część udziałów w zamian za finansowanie.

Tego rodzaju darowizny są inwestycją, w ramach której jej uczestnicy otrzymują udziały w firmie na podstawie wartości wniesionego finansowania.

Kiedy wybrać crowdfunding? (1 z 2)

Gdy przedsiębiorca ma na celu sfinansowanie pojedynczego projektu (nie traktuje crowdfundingu jako stałego finansowania swojej działalności);

Gdy podmiot posiada i rozwija model biznesowy i wie w jaki sposób będzie produkował i dystrybuował swoje produkty/usługi;

Gdy crowdfunding traktowany jest jak swego rodzaju przedsprzedaż, dzięki której można zebrać pieniądze z góry za ofertę, która dopiero będzie wyprodukowana i wejdzie na rynek;

Kiedy wybrać crowdfunding? (2 z 2)

Gdy przedsiębiorca zakłada spopularyzowanie projektu za pośrednictwem crowdfundingu i wierzy w marketingową wartość tego rodzaju kampanii;

Gdy podmiot ma świadomość, że nie są to łatwe pieniądze

i tylko profesjonalne przedsięwzięcia mogą podołać presji czasu i tysięcy inwestorów.

 

Crowdfunding - wybrane zalety i wadyClick to read  

Zalety

Wady

Możliwość pozyskania finansowania bez posiadania aktywów finansowych;
Liczni inwestorzy utrudniają firmie komunikację
i terminowe realizowanie zobowiązań;
Jakość produktów oferowanych poprzez crowdfunding jest z reguły wysoka;
Asymetria w dostępie do informacji między inwestorami i właścicielem projektu;
Niskie ryzyko utraty kontroli nad przedsięwzięciem przez właściciela projektu;
Stosunkowo duże koszty obsługi rozproszonych inwestorów;
Korzystanie z „mądrości tłumu” (informacje zwrotne od uczestników kampanii);
Ryzyko niewpasowania się z produktem
w
oczekiwania internautów;
Tworzenie grupy wiernych odbiorców przyszłych produktów i usług;
Ryzyko plagiatu produktu na podstawie udostępnionych o nim informacji w sieci;
Czynniki sukcesu projektów crowdfundingowychClick to read  

 Czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych (1 z 2)

1. Wybór odpowiedniej (dostosowanej do projektu) platformy crowdfundingowej.

2. Ustalenie realistycznego celu (np. kwoty oczekiwanego finansowania), a także czasu trwania kampanii.

3. Opracowanie (najlepiej skrojonych na miarę i dopracowanych merytorycznie) materiałów marketingowych.

4. Przygotowanie zestawu nagród zróżnicowanych względem poziomu udzielonego finansowania.

Czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych (2 z 2)

5. Rozpropagowanie informacji o kampanii w pierwszej kolejności wśród rodziny i znajomych, a następnie w środowisku zewnętrznym.

6. Utrzymywanie kontaktu z osobami, które dokonały wpłat w trakcie trwania kampanii crowdfundingowej jak również po jej zakończeniu.

 

VENTURE CAPITAL

Definicja Venture capital Click to read  

Venture capital jest formą inwestycji średniookresowej w udziały przedsięwzięcia na wczesnym etapie jego rozwoju. Wysokie ryzyko związane z inwestycją rekompensowane jest przez wyższą oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. Venture capital to jeden z wyspecjalizowanych segmentów rynku private equity.

Historia początków venture capitalClick to read  

1.Venture capital w średniowieczu.
2.Venture capital podczas pierwszej rewolucji przemysłowej
3.Venture capital po zakończeniu II wojny światowej
4.Venture capital latach siedemdziesiątych XX wieku
5.Venture capital latach osiemdziesiątych XX wieku i później.
Istota venture capitalClick to read  

Fundusze venture capital poszukują dobrze zapowiadających się nowopowstałych przedsiębiorstw lub osób, które posiadają innowacyjny pomysł. Po znalezieniu odpowiedniego podmiotu w zamian za udziały w nim udostępniają kapitał pozwalający temu podmiotowi rozpocząć i rozwinąć swoją działalność. Fundusze venture capital najczęściej nie wykupują większościowego udziału w podmiocie. Ich celem nie jest przejęcie takiego podmiotu, ani nim zarządzanie.

Fundusz inwestuje kapitał w średniookresowej perspektywie.

 

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie kapitałowe funduszy venture capitalClick to read  

1. Faza zasiewów (seed stage).
2. Faza początkowa (start up).
3. Faza rozwoju (development stage).
4. Faza ekspansji (expansion stage).
5. Faza wejścia inwestora strategicznego bądź upublicznienia spółki
Zalety i wady venture capitalClick to read  
Venture capital w praktyceClick to read  

Wiele firm, obecnie potentatów na rynku światowym korzystało z tego rodzaju wsparcia.

Z venture capital korzystały m. in.:

 

Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter, Gupon, Intel, Microsoft, Hewlett, Packard, Compaq, Lotus, Xerox.

BUSINESS ANGELS

Aniołowie BiznesuClick to read  

Kim są aniołowie biznesu?

to prywatni inwestorzy (zazwyczaj posiadający bogate doświadczenie w działalności gospodarczej), którzy inwestują

w przedsiębiorstwa będące we wczesnych fazach rozwoju
w zamian za objęcie części ich akcji lub udziałów;

Kryteria klasyfikacji projektów inwestycyjnych

B.H. Payne zaproponował metodologię oceny przedsięwzięcia biznesowego opartą na siedmiu komponentach:

Kryterium oceny

Waga kryterium (%)

1. Zespół zarządzający

30%

2. Perspektywy rynku

25%

3. Produkt i technologia

15%

4. Kanał sprzedaży

10%

5. Przewaga konkurencyjna

10%

6. Rozmiar rundy inwestycyjnej

5%

7. Potrzeba dalszego finansowania

5%

Suma

100%

Proces finansowania projektu (1 z 2)

Etap nr 1 – Zgłoszenie się przedsiębiorcy do sieci aniołów biznesu z koncepcją projektu biznesowego.

Etap nr 2 – Wstępna analiza przedłożonego projektu (a w przypadku pozytywnej oceny przedstawienie biznesplanu przedsięwzięcia).

Etap nr 3 – Akceptacja biznesplanu skutkuje rekomendacją projektu do finansowania oraz obejmuje prezentację całościowej koncepcji projektu lub pitching.

Proces finansowania projektu (2 z 2)

Etap nr 4 – Obejmuje negocjacje warunków współpracy, a także pogłębione analiz biznesowych przedłożonej koncepcji, projektu.

Etap nr 5 – Po porozumieniu się obu stron podpisywana jest umowa, a anioł biznesu wnosi ustaloną kwotę w zamian za przekazanie części udziałów.

 

Aniołowie Biznesu - zalety i wady finansowaniaClick to read  

Zalety

Wady

AB wnoszą wartość dodaną do biznesu nie tylko w formie kapitału, ale i know how.
Trudności z pozyskaniem kolejnych transz kapitału na finansowanie rozwoju projektu.
Relatywnie niski koszt pozyskania kapitału.
Nie każdy AB pełni aktywną rolę w projekcie,
w który zainwestował kapitał.
Wsparcie podmiotów we wstępnej fazie rozwoju z naciskiem na firmy o wysokim potencjale technologicznym (high-tech).
Oczekiwania AB dotyczące wpływania na działalność przedsiębiorstwa.
Dodawane bonusy: efekt dźwigni, gwarancje kredytowe, niezbyt wysokie koszty opłaty dotyczące inwestycji.
Nieuregulowana prawnie kwestia wysokości udziałów we wspieranym przedsiębiorstwie.
Aniołowie biznesu w praktyce Click to read  

Chcąc pozyskać anioła biznesu musisz zwrócić uwagę na kilka kwestii warunkujących sukces Twoich wysiłków;

1. Musisz wiedzieć jakiego inwestora szukasz
2. Szukaj blisko domu.
3. Sieć, sieć i jeszcze raz sieć.
4. Uświadom sobie, że anioły rzadko latają w pojedynkę.
5. Skorzystaj z usług łączących aniołów biznesu z inwestorami dostępnych w Internecie .
6. Wysiłki związane z „polowaniem” na anioła biznesu są tego warte, a skala korzyści wykracza poza benefity finansowe.
STARTUP ACCELERATORS

Czym są Start-up accelerators?Click to read  

Programy akceleracyjne, powszechnie nazywane akceleratorami, udzielają wsparcia przedsiębiorstwom w najwcześniejszych etapach rozwoju. Czasem w ich obszarze zainteresowań są zespoły ludzkie, które posiadają już opracowany produkt lub usługę, które to zamierzają skomercjalizować. Pomoc może obejmować zarówno finansowanie, ale również może to być wsparcie merytoryczne z obszaru np.: prawa, księgowości, marketingu, czy zarządzania. Inkubatory mogą również udostępniać podmiotom niezbędną przestrzeń i infrastrukturę w postaci przestrzeni biurowej, wyposażenia, czy materiałów biurowych

Rodzaje akceleratorów start-upówClick to read  

1. Akceleratory prowadzone przez fundusze inwestycyjne
2. Akceleratory korporacyjne
3. Akceleratory publiczne (unijne, rządowe lub lokalne) oraz tworzone przez instytucje pozarządowe
4. Akceleratory akademickie
Czynniki wyboru właściwego akceleratoraClick to read  

1. Wartość portfela startupowego danego akceleratora

2. Wielkość portfela startupowego danego akceleratora

3. Przeżywalność startupów

4. Zadowolenie podmiotów, które zakończyły współpracę z akceleratorem

 
Zalety i wady akceleratorów startupówClick to read  
Akceleratory startupów w praktyceClick to read  

Na świecie funkcjonuje ogromna liczba akceleratorów startupów. Poniżej zaprezentowano kilka największych pod względem finansowania i ilości obsłużonych firm.

Y Combinator,
Techstars,
500startups,
AngelPad,
Seedcamp,
DreamIT Ventures
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubatory przedsiębiorczości - czym są?Click to read  

• Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje o różnej formie prawnej, których celem jest wpieranie przedsiębiorczości.
• Główne grupy docelowe, korzystające ze wsparcia zapewnianego przez inkubatory to początkujący przedsiębiorcy, młodzież i studenci, a także podmioty ekonomii społecznej.
• Wg założeń inkubatory mają przyczyniać się do wykorzystania potencjału intelektualnego, umiejętności i wiedzy lokalnej społeczności, przynosząc nowe rozwiązania, które można zaadoptować do otoczenia zewnętrznego i na ich podstawie zbudować biznes*.
• Zdarza się, że zakres działalności inkubatorów przedsiębiorczości kojarzony jest jedynie z przestrzenią do pracy, są to przypadki inkubatorów, które nie działają aktywnie.

*Część inkubatorów koncentruje się na specyficznych obszarach gospodarki.

• W inkubatorze możemy pracować nad założeniami projektu jeszcze zanim staniemy się pewni proponowanego rozwiązania.
• Pojęcie inkubator przedsiębiorczości stosuje się zamiennie z pojęciem akcelerator przedsiębiorczości, pomimo niewątpliwie podobnych założeń działalności, obie te instytucje różnią się między sobą grupą docelową z uwagi na fazę zaawansowania przedsięwzięcia.
• To nie tylko przestrzeń do pracy, ale również otoczenie –wsparcie merytoryczne, prawne, księgowe.
• Istnieją również inkubatory, które użyczają osobowości prawnej początkującemu przedsiębiorcy równocześnie pozostawiając swobodę w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 

 

Inkubatory przedsiębiorczości - zalety i wadyClick to read  

Zalety:

organizacja miejsca pracy (do dyspozycji wyposażona przestrzeń biurowa)
korzystne warunki najmu (stosunkowo niskie koszty)
możliwość rozpoczęcie działalności bez rejestrowania jej (inkubator użycza osobowości prawnej)
pomoc merytoryczna i organizacyjna
(w tym księgowa, prawna) ze strony Inkubatora
brak ograniczeń w stosunku do grupy docelowej (w kontekście wieku, zawodu)
swoboda zakończenia działalności
w przypadku nietrafionego pomysłu

Wady:

korzystanie z osobowości prawnej powoduje „bezimienność” firmy, istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo może być nierozpoznawalne na rynku.
zbyt duża wygoda (brak konieczności dbania o kwestie finansowe, pomoc prawna, użyczenie osobowości prawnej) może spowodować, że poczatkujący przedsiębiorca nie nauczy się zarządzania firmą

 

BOOTSTRAPPING

Bootstrapping - czym jest?Click to read  

Bootstrapping to metoda opisująca finansowanie działalności startupu wyłącznie w oparciu o zasoby własne przedsiębiorcy, opierająca się na bardzo rygorystycznym podejściu do kosztów oraz zarządzania płynnością;

Bootstrapp a boostrapping

Termin „bootstrap” oznacza przedsiębiorcę, który w związku z prowadzoną działalnością bądź to nie korzysta z żadnego finansowania zewnętrznego, bądź też udział tego rodzaju finansowania w działalności gospodarczej jest bardzo niewielki;
Stabilne generowanie przychodów i tworzenie płaszczyzny, stanowiącej źródło finansowania przyszłych inwestycji
w biznesie;
Właściciel ma możliwość znacznie szerszego eksperymentowania ze swoją marką i tworzonym w ramach niej produktem;
Brak uzależnienia i nacisków inwestorów, swoboda w wyznaczaniu celów i kierunków rozwoju;
Brak konieczności dzielenia się wypracowanymi zyskami;
 
Bootstrapping - zaletyClick to read  

Strategia stania na własnych nogach (1 z 2)

Strategia bootstrappingu opiera się na następujących charakterystykach:

Model przedsiębiorstwa musi zostać dostosowany do założeń koncepcyjnych oraz ram bootstrappingu;

Determinacja do gromadzenia środków własnych w celu finansowania biznesu;

Nacisk na szybkie uruchomienie sprzedaży pozwalającej na generowanie własnych środków finansowych;

Zwrócenie szczególnego nacisku na produkty oraz usługi o wysokiej marży;

Strategia stania na własnych nogach (2 z 2)

Strategia bootstrappingu opiera się na następujących charakterystykach – cd.:

Zrezygnowanie z angażowania w działalność zasobów czynnika pracy;

Zwrócenie uwagi na kontrolowanie tempa wzrostu przedsiębiorstwa

w fazie jego rozruchu;

Skupienie się na maksymalizacji cash flow zamiast na zyskach przedsiębiorstwa;

Oparcie modelu biznesowego na sprawdzonych technikach operacyjnych.

 

Zarządzanie gotówką Click to read  

Zarządzanie gotówką (1 z 2)

To jeden z najważniejszych elementów bootstrappingu.

Podejmowane w tym zakresie działania obejmują m.in.:

Koncentrację działalności na przychodach gotówkowych lub przychodach z odroczeniem terminów płatności;

Wykorzystywanie faktoringu w stosunku do przychodów o wydłużonym terminie płatności,

Negocjowanie najdłuższych terminów płatności za zakupione wyposażenie, usługi, produkty, etc.,

Zarządzanie gotówką (2 z 2)

Negocjowanie płatności z wykorzystaniem rat w przypadku zakupów na większą skalę;

Wykorzystywanie leasingu w ramach działalności;

Unikanie kar umownych a także wysokiego oprocentowania kapitału;

Stosowanie barteru w transakcjach gospodarczych.

 

Minimalizowanie kosztów Click to read  

Minimalizowanie kosztów (1 z 2)

Bootstrapping to także minimalizowanie kosztów realizowane m.in. poprzez:

Wykorzystywanie tanich powierzchni biurowych, w tym po-wierzchni dzielonych;
Nabywanie wyposażenia do biura na wyprzedażach, kupowanie sprzętu używanego lub urządzeń o niższej jakości (klasie);
Nacisk na ograniczanie kosztów marketingu oraz działań z zakresu PR;

Minimalizowanie kosztów (2 z 2)

Tworzenie strony internetowej przedsiębiorstwa w oparciu o darmowe szablony;
Unikanie kosztów związanych z prowadzeniem działań, które mogą być wykonane we własnym zakresie (np. rekrutacja pracowników);
Minimalizowanie kosztów usług prawnych;
Ograniczanie kosztów usług księgowych.
 
COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS Click to read  

Charakterystyka Community Development Finance Institutions

Community Development Finance Institutions to prywatne instytucje finansowe zapewniające finansowanie oraz edukację finansową osobom, czy też społecznościom lokalnym, które zostały wykluczone z tradycyjnego, komercyjnego systemu finansowego z uwagi na niskie dochody.

 

Przedsiębiorstwa, które mogą liczyć na finansowanie przez instytucje CDFIClick to read  

1. Podmioty nie mające dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania
2. Podmioty działające na obszarach dotkniętych ubóstwem, w trudnej sytuacji.
3. Podmioty należące do osób wywodzących się ze społeczności znajdującej się w niekorzystnej sytuacji
Sektory Community Development Finance InstitutionsClick to read  

1. Banki rozwoju społeczności.
2. Spółdzielcze kasy kredytowe na rzecz rozwoju.
3. Fundusze pożyczkowe na rzecz rozwoju społeczności.
4. Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka rozwoju społeczności.
Community Development Finance Institutions - wady i zaletyClick to read  

CDFI to normalne instytucje finansowe, banki, spółdzielcze kasy kredytowe, czy fundusze wysokiego ryzyka, jednakże są nastawione na specyficznego klienta. Ich podstawową zaletą jest to, że można otrzymać tam finansowanie nawet wtedy, gdy tradycyjne instytucje finansowe tego odmówiły. Warunkiem otrzymania pomocy jest jednak to by osoba, bądź podmiot miały siedzibę w obszarach wykluczonych, bądź pochodziły z wykluczonych społeczności.

Community Development Finance Institutions w praktyce Click to read  

W przypadku CDFI trudno mówić o spektakularnych sukcesach ponieważ skupiają się z zasady na lokalnych społecznościach. Jednakże instytucje CDFI chwalą się udzieloną pomocą.

Przykładowo na stronie Opportunity Finance Network (OFN), krajowego stowarzyszenia instytucji finansowych zajmujących się  rozwojem społeczności, można znaleźć wiele opisanych przykładów świadczących o tym, że działalność tych instytucji ma sens (patrz: https://cdfistory.ofn.org/). Keywords

Zarządzanie finansami, umiejętności cyfrowe, bootstrapping, crowd-funding, aniołowie biznesu, venture capital, akceleratory start-upów, instytucje fin


 Objectives/goals:

Podstawowym celem opracowanego materiału jest wykształcenie wśród słuchaczy kursu umiejętności cyfrowych niezbędnych w zarządzaniu finansami start-upów. Realizacja tak wskazanego celu możliwa będzie za sprawą wskazanych niżej działań składających się na kurs, a obejmujących:
1. Prezentację i omówienie tradycyjnych i innowacyjnych form finansowania start-upów.
2. Analizę korzyści i kosztów (zalet i wad) poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej.
3. Dopasowanie form finansowania do projektowanych przedsięwzięć gospodarczych.
Słuchacze kursu po zapoznaniu się z przedstawionymi w nim materiałami będą potrafili nie tylko rozróżnić metody finansowania przedsięwzięć gospodarczych i przeanalizować ich charakterystyki, ale także wskazać na zasadność korzystania z poszczególnych metod finansowania działalności gospodarczej w związku z projektowaną koncepcją biznesową. Każda z metod przedstawiona zostanie w ramach osobnej jednostki tematycznej, opatrzonej komentarzami, instrukcjami oraz odniesieniami do praktycznych przykładów, co sprawi, że zdobywana wiedza będzie miała charakter praktyczny.


 Description:

Kurs stanowi odpowiedź na dwa podstawowe problemy związane z inicjowaniem innowacyjnej działalności gospodarczej. Pierwszym z nich jest jej konceptualizacja. Kluczowy aspekt w tym względzie stanowią umiejętności cyfrowe, na które w ramach niniejszego materiału położony zostanie szczególny nacisk. Drugim aspektem inicjowania przedsięwzięć gospodarczych jest ich finansowanie. Zważywszy na mnogość źródeł finansowania funkcjonujących w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstw wiedza na ich temat jest kluczowa, dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Opracowany materiał ma za zadanie nie tylko wskazać na możliwe alternatywy finansowania projektów gospodarczych. Jego rolą jest także omówienie ich cech, a także podanie charakterystyk umożliwiających optymalizację doboru źródeł finansowania w stosunku do projektowanych przedsięwzięć gospodarczych.


 Bibliography

https://www.businessmanagementideas.com/essays/foreign-capital/essay-on-foreign-capital-india-business/17177

https://6krokow.pl/kapital-wlasny-kapital-obcy/

https://wethecrowd.pl/zrodla-finansowania-startupow-1/ 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-equity-finance 

https://efinancemanagement.com/sources-of-finance/benefits-and-disadvantages-of-equity-finance 

https://vittana.org/19-advantages-and-disadvantages-of-debt-financing  

https://www.thebalancesmb.com/what-is-equity-financing-2890134 

https://www.oecd.org/cfe/leed/Finacing%20inclusive%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN.pdf

https://direct.money.pl/artykuly/porady/polityka-kredytowa-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec.html 

https://www.standardledger.co/six-sources-of-funding-that-can-help-your-startup-grow/  

https://www.sthelenschamber.com/assets/0001/8982/A_Guide_to_Applying_for_a_Business_Grant.pdf 

https://startupacademy.pl/akcelerator-a-inkubator-czym-sie-roznia/

https://pfr.pl/slownik/slownik-bootstrapping.html

http://www.private-equity.pl/bootstrapping-czyli-jak-to-zrobic-bez-inwestora/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006H0962

https://richtopia.com/effective-leadership/10-successful-companies-started-bootstrapping-case-studies/

https://www.investopedia.com/terms/b/bootstrap.asp

https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html

https://www.crowdfunding.com/

https://www.forbes.com/sites/wilschroter/2014/04/16/top-10-business-crowdfunding-campaigns-of-all-time/?sh=551ac3453e9f

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_biznesu

www.lba.pl

https://paniala.pl/wiedza/aniolowie-biznesu/

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_en

https://www.angelcapitalassociation.org/

https://www.eban.org/

https://www.coursera.org/learn/finance-for-startups

https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp

https://psik.org.pl/pl/o-private-equity/case-studies

https://ofn.org/

https://cdfistory.ofn.org/

https://ofn.org/CDFIs

https://www.nerdwallet.com/article/banking/what-is-community-development-financial-institution-cdfi

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development_financial_institution Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.