EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Pojmovnik

Hosting

Njegova se usluga sastoji od pružanja korisnicima prostora na poslužitelju za pohranu podataka, datoteka i informacija potrebnih za izvedbu web stranice.Ključna riječ

To je riječ ili skupina pojmova koje korisnici pretražuju u preglednicima. Tražilice prikazuju rezultate povezane s unesenim ključnim riječima.E-mail marketing

Sastoji se od reklamnih kampanja putem e-pošte, i uključuje slanje poruka kako biste došli do novih kupaca, poboljšali odnos s trenutnim kupcima, komunicirali s kontaktima i povećali prodaju.SEM

"Search Engine Marketing" predstavlja plaćene oglase na tražilicama, tako da web stranice mogu izgledati bolje pozicionirane sustavom licitiranja.SEO

“Search Engine Optimization ".To je skup internet strategija kojima se može povećati vidljivost web stranice, tako da je ona više pozicionirana među rezultatima na tražilicama.Motivacijska prezentacija

Upečatljiva i intrigantna prezentacija poslovne ideje napravljena s ciljem da se zaintrigira i zadobije interes investitora. Motivacijske prezentacije su poznate po tome da su iznimno kratke i sažete; mogu trajati od minimalno 30 sekundi do maksimalno dvije minute.Financijski plan

Financijski plan se odnosi na sintetičku, ali vrlo sveobuhvatnu evaluaciju financijskih i ekonomskih kapaciteta kompanije. Robusni financijski plan sadrži tri dokumenta koji ujedno predstavljaju tri glavna financijska izvještaja: • Bilanca stanja – Imovina i obveze • Račun dobiti i gubitka – Prihodi i rashodi • Izvještaj o novčanom tijeku –Priljev i odljev gotovinePoslovni plan

Poslovni plan je formalni dokument koji predstavlja strukturirani uvid u poslovanje. Sadržaj poslovnog plana se najčešće artikulira u nekoliko specifičnih cjelina koje pokrivaju temeljne dimenzije poslovanja: • Kratka prezentacija poslovne ideje, poduzetnika i bitnih zaposlenika • Kratka prezentacija proizvoda/usluge • Analiza tržišta (koji su ciljani tržišni segmenti) • Dugoročna razvojna perspektiva • Učinci na okoliš • Financiranje i očekivana profitabilnostAnalitika podataka

Formalna definicija analitike podataka ju opisuje kao način dekodiranja digitalnih podataka koji naznačava visoko vrijedne informacije iz kojih se mogu oformiti prognostički modeli znanja umjesto deskriptivnih modela. U poslovnom upravljanju, analitika podataka je bitan strateški alat koji je na raspolaganju menadžmentu i upravi.Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku vam omogućava da koristite važne hardverske i softverske resurse na daljinu. Takve usluge su pružene od strane specijaliziranih kompanija koje – u ovisnosti od njihove ponude – mogu alocirati ili upravljati tim resursima u ime klijentaORM – Online reputacijski menadžment

Online reputacijski menadžment (ORM) se odnosi na praćenje, evaluaciju i osnaživanje javne percepcije potrošača, konkurenata, investitora/dioničara i zainteresirane javnosti. Brojna istraživanja su pokazala da javna reputacija kompanije u online domeni predstavlja važnu stratešku imovinu kompanije.Digitalna transformacija (definicija OECD-a)

“Digitalna transformacija podrazumijeva skup ekonomskih i društvenih učinaka digitizacije (odnosno pretvaranja analognih podataka i procesa u oblik koji je čitljiv strojevima) i digitalizacije (korištenja digitalnih tehnologija i podataka te poveznica koje nastaju kao rezultat novih i modificiranih aktivnosti)”.Definicija digitalnog poduzetništva – akademska perspektiva

“Digitalno poduzetništvo se može definirati kao poduzetničke prilike koje se mogu stvoriti i primijeniti uslijed korištenja tehnoloških platformi i drugih uređaja za elektroničku komunikaciju. Dakle, digitalno poduzetništvo može potpasti pod mnoge poslovne funkcije. Zajedno s razvojem i napretkom tehnologije, mnoge poslovne funkcije (marketing, prodaja, razvoj proizvoda, distribucija, upravljanje dionicima, operacije) će se također razvijati, a neke nove funkcije će nastajati”.Digitalno poduzetništvo: Definicija OECD-a

“[…] osnivanje digitalne kompanije i usvajanje digitalnih tehnologija od strane već postojećih poduzetnika. Ispodprosječno zastupljene skupine stanovništva bi mogle vrlo vjerojatno imati koristi od određenih karakteristika digitalnih tehnologija namijenjenih osnivanju i rastu kompanija, uključujući i niže start-up troškove za mnoge digitalne kompanije i širi pristup vanjskim tržištima zahvaljujući internetu”.Digitalno poduzetništvo: Definicija Europske komisije

“Digitalno poduzetništvo obuhvaća sve nove iskorake i transformaciju postojećih kompanija korištenjem novih digitalnih tehnologija. [Digitalna poduzeća] karakterizira visoki intenzitet korištenja novih digitalnih tehnologija (i to posebice onih vezanih za društvene mreže, velike podatke, mobilna i rješenja u oblaku) u svrhu poboljšanja poslovanja kompanija, osmišljavanja novih poslovnih modela i uključivanja potrošača i dionika”.Rizični kapital

srednjoročna i dugoročna ulaganja u poduzeća u ranim fazama razvoja, a provode ih specijalizirana tijela.Privatni kapital

vrsta kapitalnog ulaganja koja predstavlja vanjski izvor financiranja za poduzeća koja nisu primljena u javno trgovanje; to je financijski doprinos vlasnika partnera ili dioničara, a tijekom vođenja posla kapital se također smatra dobiti. Zbog rizika da se ne povrati uloženi kapital, njegov je trošak relativno veći nego kod korištenja stranog kapitala. Njegov se trošak obično identificira s takozvanim alternativnim troškovima - mogućnostima ili propuštenim prilikama, tj. stopom povrata koja bi se očekivala u slučaju ulaganja u drugu najbolju moguću alternativu.Inicijalna javna ponuda (IPO)

javna ponuda za određene vrijednosne papire izrađena prvi put.Institucije za financiranje razvoja zajednice

su privatne financijske institucije koje pružaju financiranje i financijsko obrazovanje pojedincima ili lokalnim zajednicama koje su zbog niskih prihoda isključene iz tradicionalnog komercijalnog financijskog sustava.Poduzetnički inkubatori

institucije različitih pravnih oblika čija je svrha podržati poduzetništvo u početnoj fazi. Inkubatori pružaju prostor za rad, kao i sadržajnu, pravnu i računovodstvenu podršku. U usporedbi s poduzetničkim akceleratorima, poduzetnik testira svoju ideju u inkubatoru.Akceleratorski programi

poznatiji kao akceleratori, podupiru poduzeća u najranijim fazama razvoja. Njihova pomoć može uključivati financiranje, ali i značajnu potporu u različitim područjima kao što su pravo, računovodstvo, marketing ili upravljanje. I in-kubatori također mogu pružiti subjektima potreban prostor i infrastrukturu u obliku uredskog prostora, opreme ili uredskog materijala.E-pregovaranje

E-pregovaranje, ili elektroničko pregovaranje, može se definirati kao „proces vođenja pregovora između poslovnih partnera pomoću elektroničkih sredstava”. Može se odnositi na pregovaranje putem telefona, e-pošte, brzih poruka, video konferencija, ali i na automatizirano pregovaranje i donošenje odluka na temelju umjetne inteligencije (kao što su pregovaranje bota s čovjekom ili pregovaranje bota s botom, licitiranje, pogodbe).Upravljanje sukobima

Upravljanje sukobima može se definirati kao proces postupanja i rješavanja sporova između najmanje dvije strane koristeći određene tehnike. Sukob je neizbježan zbog razlika u osobnim karakteristikama, interesima i ciljevima i nije uvijek loš - može dovesti do veće kreativnosti i rješavanja problema. Prema Journal of Business Management, „Upravljanje sukobima uključuje stjecanje vještina povezanih s rješavanjem sukoba, samosvijest o načinima sukoba, vještinama konfliktne komunikacije i uspostavljanju strukture za upravljanje sukobima u organizacijskom okruženju”.Međukulturna komunikacija

Prema SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods (2017), pojam „međukulturalna komunikacija“ koristi se naizmjenično s pojmom interkulturna komunikacija, a odnosi se na „postupak stvaranja i dijeljenja značenja među ljudima iz različitih kultura koristeći razna sredstava”.Telecommuting (Rad na daljinu)

Poznat i kao rad na daljinu, odnosi se na vrstu rada koja zaposlenicima omogućuje rad izvan tradicionalnog ureda, a s ostalim članovima tima komunikacija se obavlja elektroničkim sredstvima.Virtualni tim

Virtualni tim može se definirati kao radni aranžman koji digitalnim sredstvima okuplja ljude s različitim vještinama. Oni rade u međuovisnosti, s različitih fizičkih mjesta, i mogu eventualno imati ograničeni kontakt licem u lice. Danas se organizacije sve češće koriste ovom vrstom suradnje zbog raznih prednosti, poput maksimiziranja funkcionalne stručnosti uz istovremeno smanjenje troškova, neprestanu produktivnost zbog razlike u vremenskim zonama, internacionalizacije poslovanja, režijskih troškova, preseljenja i troškova putovanja.Digitalni poslovni model

poslovni model koji koristi digitalne tehnologije za poboljšanje nekoliko aspekata organizacije i pomaže poboljšati njezinu vrijednost.Lean Canvas

alat je razvijen kao adaptacija Business Model Canvasa kako bi se bolje uklopio u start-up poduzeća. Lean Canvas fokusiran je uglavnom na poduzetnika i brzu formulaciju, fino podešavanje i validaciju poslovnog modela. U Lean Canvasu problem, rješenje, ključna metrika i nepoštena prednost zamjenjuju ključne partnere, ključne aktivnosti, ključne resurse i odnose s kupcima.Business Model Canvas

vizualni prikaz poslovnog modela u formatu od jedne stranice. To je nacrt u koji se unose najvažnije karakteristikek poslovnog modela u unaprijed definiranoj strukturi i u kratkom, jednostavnom formatu. Devet gradivnih blokova su: segmenti kupaca, prijedlozi vrijednosti, kanali, odnosi s kupcima, tijek prihoda, ključni resursi, ključne aktivnosti, ključna partnerstva i struktura troškova.Poslovni model

način na koji poduzeće stvara, isporučuje i zadržava vrijednost. Jednostavnim riječima, poslovni model objašnjava kako će poslovanje poduzeća funkcionirati.Social selling

Social selling je metoda koja nam omogućuje da se povežemo s ciljanim klijentima te s njima izgradimo odnos temeljen na povjerenju.Brend storytelling

Brend storytelling se odnosi na dijeljenje priče o poduzeću kako bi se povezalo s publikom koja je sluša.Brendirani sadržaj

Brendirani sadržaj sastoji se od stvaranja sadržaja koji je izravno povezan s markom, te omogućava potrošačima da se s njome povežu.Identitet brenda

Identitet brenda je zapamtljiv i jedinstven set asocijacija koje predstavljaju obećanje što izriče vlasnik marke, a očekuje potrošač.Brend

Prema American Marketing Association (AMA), brend je “ime, pojam, znak, simbol, oblik ili njihova kombinacija, čija je namjena identificiranje proizvoda i/ili usluga jednog proizvođača ili skupine proizvođača te njihovo razlikovanje od proizvoda konkurencije.”Business Model Canvas

Business model Canvas je grafički dijagram koristan za razvoj novih poslovnih modela ili usavršavanje postojećih. Pod „poslovnim modelom" označava se skup organizacijskih i strateških rješenja koja omogućuju tvrtkama stvaranje, distribuciju i stjecanje vrijednosti.Poduzetnička prilika

Poslovna prilika nastaje kada proizvod/dobro/usluga zadovoljava potrebe tržišta koje još nisu zadovoljene i/ili definiraju inovativan način za učinkovitu upotrebu istih resursa. Kombinacija željene vrijednosti i sposobnosti stvaranja vrijednosti određuje poduzetničku priliku.Digitalno vodstvo

Učinkoviti digitalni vođe razlikuju se po četiri osobine: 1. Shvaćaju da digitalna transformacija nije samo inovacijski projekt, već, novo restrukturiranje poslovanja 2. Cijene digitalne talente i ulažu u osnaživanje svog tima 3. Ne boje se uložiti financijska sredstva u nove tehnologije 4. Digitalizaciju snažno doživljavaju kao jedinstvenu priliku umjesto kao moguću opciju. Najvažnije, digitalni lideri svjesni su da su digitalne inovacije ponajprije pitanje ljudi i kako je kultura informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) raširena na svim funkcijama. Digitalna svijest temeljna je pretpostavka kroz koju se stvaraju konkurentne organizacije.Poslovni plan

Poslovni plan je pisani sažetak poslovnog prijedloga poduzetnika, njegovih prilika i marketinške strategije, kao i vještina i sposobnosti njezinih menadžera. Ukazuje na daljnje korake koji će voditi tvrtku do uspjeha.Ganttov dijagram

Ganttov dijagram je alat za podršku upravljanju projektima. Izrađuje se polazeći od vodoravne osi, koja predstavlja ukupni vremenski okvir projekta podijeljen u faze (npr. dane, tjedne, mjesece) i od okomite osi, koja predstavlja zadatke ili aktivnosti koji čine projekt.SWOT analiza

SWOT analiza (poznata i kao SWOT matrica) je alat za strateško planiranje koji se koristi za procjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji projekta ili poduzeća ili bilo koje druge situacije u kojoj organizacija ili pojedinac moraju donijeti odluku kako bi postigli cilj.Digitalno poduzetništvo

je stvaranje novih pothvata i transformiranje postojećih poslova razvijanjem novih digitalnih tehnologija i/ili novim korištenjem takvih tehnologija
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.