EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Training


Základy digitálneho podnikania

Počas vývoja tohto modulu kladie IDP veľký dôraz na predpoklady digitálneho podnikania: tak na jeho koncepčné ako aj operatívne modely. Po všeobecnom úvode k definíciám digitálneho podnikania zo zdrojov EÚ, v nasledujúcom didaktickom bloku vzdelávací obsah poskytuje výborný prehľad toho, čo to znamená pre konkurencieschopnosť byť digitálne orientovaný riešiteľ problémov a čo je ORM (angl. Online Reputation Management = online riadenie dobrého mena

Go to courseAké zručnosti sú potrebné pre digitálne podnikanie a ako ich zlepšiť?

Prvý didaktický celok je venovaný plánovaniu a riadeniu digitálneho podnikania: modul vyvinutý IHF je zameraný na dva veľmi relevantné nástroje riadenia: SWOT analýzu a Ganttov diagram. Potom nasledujú praktické príklady, ako ich využiť. Druhý didaktický celok sa týka hlavných techník zapojenia a riadenia zákazníkov a dodávateľov: hlavným cieľom je naučiť sa porozumieť preferenciám spotrebiteľov pri zohľadnení špecifík online trhu, pričom nezabúda

Go to courseAké zručnosti sú potrebné pre digitálne podnikanie a ako si ich zvýšiť

Tento kurz ponúka cestu tréningom s presnými kroky, ktoré môžete nasledovať v priebehu vývoja webových stránok, rôzne možnosti ich optimalizácie, štatistiky a online marketingové nástroje pre zlepšenie web stránok vášho online podnikania.

Go to courseDigitálne zručnosti na budovanie a umiestnenie značky startupov

Prvá didaktická jednotka s názvom Budovanie stratégie značky sa venuje niektorým základným pojmom týkajúcich sa značky a jej účelu, zavádza koncept hodnoty značky a načrtáva tému umiestnenia značky. Druhá didaktická jednotka s názvom Budovanie identity značky definuje a poskytuje príklady osvedčených postupov týkajúcich sa identity značky, autenticity značky, diferenciácie značky a rozprávania značiek. Tretia didaktická jednotka Sociálny predaj

Go to coursePodnikateľské modely pre digitálne podnikanie

Prvá časť tohto modulu je venovaná úvodu do podnikateľských modelov, kde sa zoznámite s konceptom podnikateľských modelov a pochopíte základnú logiku najčastejšie používaných nástrojov na definovanie podnikateľských modelov – biznis model kanvas a lean kanvas. Druhá časť je zameraná na digitálne podnikateľské modely, kde sa oboznámite s ich koncepciou a charakteristikami, klasifikáciou digitálnych podnikateľských modelov, ako aj vybranými typmi di

Go to courseZÍSKAVANIE HODNOTY V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ

Tento kurz učí študentov hlavnému princípu toho, ako spoločnosť v ekonomike poháňanej dátami v digitálnom prostredí zachytáva hodnotu. Prvý modul sa venuje problematike nastavenia správnej stragénie na zachytávanie hodnoty. Druhý modul vysvetľuje detaily súvisiace s možnosťou nákupu zákazníkov. Menovite, produkt alebo služba môže byť ponúknutá mnohými spôsobmi zákazníkom. V treťom module sa naučíte o optimálnej cenovej stratégii. Štvrtý model je z

Go to courseDigitlna komunikcia Online komunikcia pre digitlne podnikanie

Modul „Digitálna komunikácia“ je rozdelený do štyroch jednotiek, z ktorých každá sa venuje inej kľúčovej otázke súvisiacej s online komunikáciou špecifickou pre digitálne podnikanie. Prvá didaktická jednotka približuje hlavné aspekty riadenia virtuálneho tímu: definovanie tímu, vplyv miesta, kde sa účastníci schôdze nachádzajú, na štruktúru tímu, čo sú hlavné faktory úspechu a neúspechu, ako organizovať efektívne virtuálne schôdze a aké technológi

Go to courseDigitálne zručnosti na správu financií startupu

Tento kurz poskytuje odpoveď na dva základné problémy týkajúce sa začatia inovatívnej obchodnej činnosti. Po prvé, je to konceptualizácia. Kľúčovým aspektom v tejto súvislosti sú digitálne zručnosti, ktorým sa v tomto materiáli bude venovať osobitná pozornosť. Druhým aspektom začatia podnikania je ich financovanie. Vzhľadom na množstvo zdrojov financovania pôsobiacich v ekonomickom prostredí podnikov sú ich znalosti rozhodujúce pre prijímanie info

Go to course
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.